3 marca 2017
Posted by

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONSULTANTAMI BIONIGREE

Naszą pasją jest tworzenie naturalnych i skutecznych kosmetyków do pielęgnacji skóry głowy i włosów według własnych, unikalnych receptur. Dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu przygotowaliśmy unikalny sposób sprzedaży bezpośredniej, której częścią możesz stać się właśnie Ty. Dzięki temu omijamy pośredników i pozwalamy, abyś stał się elementem naszego sukcesu. Aby zagwarantować Ci przejrzyste i zrozumiałe zasady współpracy przygotowaliśmy Regulamin Współpracy z Konsultantami Bionigree, zwany dalej Regulaminem, który pokaże Ci zasady na jakich opiera się nasza współpraca. Zapraszamy! 

 

§1 TERMINOLOGIA

Przejrzysty i zrozumiały regulamin musi precyzyjnie określać zasady naszej współpracy. Aby osiągnąć te cechy warto, abyś poznał niezbędną terminologię, która ułatwi Ci rozumienie kolejnych paragrafów. 

 1. Administrator danych osobowych, to ważne pojęcie ustawowe, które oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 2. Gdy w Regulaminie odeślemy Cię do adresu e-mail będziemy mieli na myśli adres poczty elektronicznej firmy BIONIGREE: kontakt@bionigree.pl
 3. Sieć sprzedaży to bardzo ważny termin. Jest to grupa tworzona przez podmioty zawierające Umowę Współpracy z BIONIGREE za pośrednictwem aktywnych Konsultantów. 
 4. Mianem Konsultanta określamy osobę fizyczną, w tym osobę prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa oraz osoby prawne utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dokonały Rejestracji oraz otrzymały Numer identyfikacyjny. 
 5. Konto Konsultanta jest Twoją prywatną przestrzenią w Serwisie Sklepu Internetowego zawierającą związane z Tobą dane, która jest dostępna po przejściu procedury rejestracji; 
 6. Konsultancie po zarejestrowaniu się otrzymasz od nas Numer Identyfikacyjny. Jest on indywidualnym numerem nadawanym Konsultantowi, który decyduje się na podjęcie współpracy z BIONIGREE, do którego są przywiązane przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony BIONIGREE;
 7. Potwierdzeniem dokonania niektórych czynności w Sklepie Internetowym będzie otrzymanie Powiadomienia. Powiadomienie jest wiadomością elektroniczną przesłaną na Twój adres e-mail przekazywany nam w toku rejestracji, zawierający określoną informację; 
 8. Nasz Sklep Internetowy oferuje Ci bogaty zasób Produktów kosmetycznych. Takim Produktem jest więc każda rzecz ruchoma prezentowana w Serwisie Sklepu Internetowego, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży; 
 9. Serwis jest to strona główna https://www.bionigree.pl/ oraz jej podstrony. 
 10. Pojęcie Sklepu Internetowego, oznacza sklep internetowy prowadzony przez BIONIGREE pod adresem elektronicznym Serwisu, w którym Ty jako nasz Konsultant, za pośrednictwem Internetu możesz zamawiać Produkty. 
 11. Używając w Regulaminie terminu BIONIGREE będziesz rozumieć przez to firmę Bionigree Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi, na ul. Solnej 4/2, KRS 0000607792, NIP 6941685513, Regon 364147132, tel. 503-939-559
 12. Umowa współpracy – jest to Umowa zawierana między Konsultantem a BIONIGREE, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów w zamian za ustalone w planie marketingowym rabaty lub prowizje. 
 13. Używając terminu Zamówienie mamy na myśli oświadczenie woli Konsultanta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, w którym określone są szczegóły transakcji;

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Konsultancie warto, abyś wiedział że nasz Regulamin posiada określony porządek. Poza terminologią w Regulaminie kolejno znajdziesz informację na temat ogólnych warunków współpracy z BIONIGREE, Rejestracji i Numeru Identyfikacyjnego, praw i obowiązków Konsultanta, praw i obowiązków BIONIGREE, realizacji umowy współpracy, składania Zamówień, reklamacji, odpowiedzialności, ochrony praw własności intelektualnej, rozwiązania współpracy oraz informacje końcowe. 
 2. Konsultancie warto abyś wiedział, że chronimy Twoje dane osobowe na zasadach określonych w polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. 
 3. BIONIGREE jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.
 4. Konsultancie ważne jest aby sprecyzować zasady współpracy z BIONIGREE. Twoja działalność w sieci BIONIGREE realizowana jest w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, na Twój własny rachunek i ryzyko. 
 5. Podstawą stosunków prawnych łączących BIONIGREE z Konsultantem jest umowa współpracy zawierana w wyniku Twojego dobrowolnego zgłoszenia, dokonanego w formie Rejestracji oraz Umowy Sprzedaży zawierane w związku ze składanymi Zamówieniami na określone w ofercie Produkty. 
 6. Konsultancie pamiętaj, że w wyniku współpracy z BIONIGREE nie łączą Cię żadne inne stosunki prawne niż określone w pkt. 5, w tym w szczególności stosunki z zakresu prawa pracy. 

 

§3 REJESTRACJA I NADANIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO 

 1. Nawiązanie współpracy z BIONIGREE rozpoczyna się od rejestracji. Aby ułatwić Ci tą możliwość przygotowaliśmy rejestrację ON-LINE na stronie Serwisu.
 2. Rejestracja ON-LINE odbywa się poprzez kliknięcie opcji ZAREJESTRUJ SIĘ, wprowadzenie własnego adresu e-mail oraz klikniecie przycisku STWÓRZ KONTO. Po wypełnieniu interaktywnego formularza otrzymasz dostęp do Konta Konsultanta. 
 3. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji. Otrzymanie powiadomienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy współpracy i nadaniem Numeru Identyfikacyjnego. 
 4. Konsultancie pamiętaj, iż z Numerem Identyfikacyjnym związane jest kilka prostych zasad. Numer Identyfikacyjny nie stanowi wartości majątkowej, nie może być zbywany, przenoszony, obciążany na rzecz osób trzecich po za wyjątkami określonymi w pkt. 6 i pkt. 7. Jest to Twój i tylko Twój numer. 
 5. Numer Identyfikacyjny osoby fizycznej może podlegać dziedziczeniu i może należeć wyłącznie do jednego spadkobiercy wskazanego w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem. W celu przejęcia praw i obowiązków wynikających z posiadania Numeru Identyfikacyjnego należy złożyć stosowny wniosek w ciągu 3 miesięcy od śmierci Konsultanta.
 6. Numer Identyfikacyjny może podlegać przeniesieniu wyłącznie na rzecz najbliższych członków rodziny, w nadzwyczajnych i uzasadnionych okolicznościach. W celu przeniesienia Numeru Identyfikacyjnego jako Konsultant musisz złożyć uzasadniony wniosek i uzyskać zgodę BIONIGREE. BIONIGREE zastrzega możliwość żądania od Ciebie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku. 
 7. Konsultancie po przeniesieniu Numeru Identyfikacyjnego możesz starać się ponownie o nawiązanie współpracy z BIONIGREE po upływie 6 miesięcy od uzyskania zgody na przeniesienie Numeru Identyfikacyjnego. 
 8. Konsultant może posiadać maksymalnie jeden Numer Identyfikacyjny.

 

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI KONSULTANTA

 1. Aby zagwarantować jasne i rzetelne zasady współpracy pamiętaj, iż jako Konsultant jesteś zobowiązany do akceptowania i przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Konsultancie dbamy o wizerunek firmy dlatego jesteś zobowiązany do kierowania się zasadami uczciwości i należytego traktowania osób trzecich. 
 3. Warto wiedzieć, że każdy Konsultant jest zobowiązany do udzielania rzetelnych informacji Klientom, zgodnych z informacjami zawartymi w katalogach BIONIGREE oraz na stronach Serwisu. 
 4. Konsultancie współpraca przynosi większe zyski. W związku z tym masz prawo do wprowadzania kolejnych Konsultantów do swojej Sieci Sprzedaży. Wystarczy, że za Twoim pośrednictwem zarejestrują się na stronie Serwisu i gotowe. Pamiętaj jednak, iż jesteś zobowiązany do zachowania staranności przy doborze osób wprowadzanych do Sieci sprzedaży. 
 5. Jako Konsultant jesteś zobowiązany do rzetelnego i terminowego realizowania Zamówień Klientów.
 6. Każdy Konsultant BIONGREE jest zobowiązany do sprzedaży wyłącznie oryginalnych Produktów w oryginalnych opakowaniach producenta. Bardzo ważne jest, abyś pamiętał dodatkowo, że zakazane jest przepakowywanie Produktów, zmiana ich opakowań, etykiet lub informacji o produktach. Zakazana jest również sprzedaż Produktów przeterminowanych, uszkodzonych lub dotkniętych innymi wadami.
 7. Naszą działalność prowadzimy w zgodzie z obowiązującym prawem. Tego samego oczekujemy od naszych Konsultantów. Pamiętaj, iż jako Konsultant jesteś zobowiązany do działania w zgodzie z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego jak również z zasadami uczciwej konkurencji. 
 8. Konsultancie pamiętaj, iż jesteś zobowiązany w terminie 7 dni do informowania BIONIGREE o zmianie danych, które Cię dotyczą, w szczególności danych firmowych, danych kontaktowych oraz danych na temat prowadzenia, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej oraz aktualnego statusu podatkowego. 
 9. Warto wiedzieć, że posiadasz prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy współpracy w każdym czasie bezpośrednio w siedzibie BIONIGREE lub w formie pisemnej wysyłając na adres korespondencyjny BIONIGREE. 
 10. Jako Konsultant BIONIGREE masz prawo do używania oznaczeń firmy, loga, zdjęć, druków, informacji objętych ochroną na rzecz BIONIGREE wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 10 lub w szerszym zakresie po uzyskaniu pisemnej zgody BIONIGREE. 
 11. Konsultant po zakończeniu współpracy z BIONIGREE ma prawo wnioskowania możliwość zwrotu nabytych podczas współpracy Produktów za 80% pierwotnej ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie premie i bonusy wypłacone Konsultantowi. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest: 
  a. złożenie przedmiotowego wniosku w ciągu miesiąca od daty zakupu Produktu; 
  b. zwrot Produktów nieprzeterminowanych, nieotwieranych, nieużywanych oraz niemodyfikowanych znajdujących się w ofercie BIONIGREE w katalogach i na oficjalnej stronie BIONIGREE.
 12. BIONIGREE dba o równe prawa wszystkich Konsultantów. Dzięki temu sprzedaż produktów BIONIGREE nie podlega wyłączności terytorialnej, a Ty jako Konsultant masz prawo do swobodnego kontaktowania się z Klientami na całym obszarze prowadzonej przez Ciebie działalności.
 13. Aby realizować obowiązujące normy prawa polskiego Konsultant jest zobowiązany do informowania swoich klientów o prawie i warunkach zwrotu produktów BIONIGREE jak i prawie do złożenia Reklamacji. 
 14. Współpraca z BIONIGREE nie jest równoznaczna z udzieleniem pełnomocnictwa dla Konsultanta. Konsultant nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających na rzecz lub w imieniu BIONIGREE jak również do udzielania wywiadów, występowania w mediach, podejmowania działań reklamowych, marketingowych, promocyjnych w imieniu i na rzecz BIONIGREE bez uprzedniej, pisemnej zgody. 
 15. Konsultant nie jest uprawniony pobierania wpłat pieniężnych w imieniu lub na rzecz BIONIGREE. 
 16. Jako Konsultant jesteś zobowiązany w czasie kontaktów z Klientami do identyfikacji swojej tożsamości oraz wyjaśnienia celu, w jakim nawiązujesz kontakt z klientem.

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI BIONIGREE

 1. Konsultancie istotne jest abyś pamiętał, że BIONIGREE ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy współpracy z Tobą w przypadku: 
  a. naruszenia przez Konsultanta postanowień Regulaminu lub obowiązku informacyjnego określonego w paragrafie 4 pkt. 8;
  b. podjęcia działań konkurencyjnych wobec BIONIGREE; 
  c. prowadzenia działalności w tym składania Zamówień w imieniu lub na rachunek osób trzecich;
  d. podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek BIONIGREE;
  e. naruszenia zasad lub warunków sprzedaży Produktów ustalonych przez BIONIGREE, a także zasad lub warunków współpracy z BIONIGREE; 
 2. Istotne jest również, iż BIONIGREE ma prawo, z wyłączeniem Konsultanta będącego Konsumentem, do odmowy zawarcia Umowy współpracy, a tym samym odmowy realizacji Zamówienia. 
 3. Warto zwrócić uwagę na to, że BIONIGREE ma prawo do zablokowania Numeru Identyfikacyjnego Konsultanta. Zablokowanie Numeru Identyfikacyjnego Konsultanta skutkuje zawieszeniem realizacji Umowy współpracy ze strony BIONIGREE maksymalnie na okres 12 miesięcy. 
 4. Konsultancie pamiętaj, że BIONIGREE przysługuje prawo dokonania potrącenia przysługujących jej wierzytelności z kwot premii należnych Tobie jako Konsultantowi z tytułu świadczenia usług sprzedaży Produktów.
 

§6 REALIZACJA UMOWY WSPÓŁPRACY

 1. Konsultancie realizacja Umowy współpracy odbywa się poprzez dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym i sprzedaż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko po cenach ustalanych i publikowanych przez BIONIGREE. 
 2. Zależy nam na Twoim zysku. Jako nasz Konsultant przy nabywaniu Produktów uzyskujesz prawo do rabatów przy kolejnych zakupach.
 3. Konsultancie warunkiem otrzymania rabatu przy kolejnym Zamówieniu, jest złożenie Zamówień lub Zamówienia na minimalną kwotę łączną 150 zł. Rabat przy kolejnym zamówieniu naliczany będzie zgodnie z planem marketingowym.
 4. Każdy członek sieci sprzedaży jest dla nas istotny. Dlatego też jeżeli jesteś Konsultantem, który związał się z BIONIGREE Umową współpracy za pośrednictwem innego Konsultanta to masz możliwość otrzymania kodu rabatowego na 10% zniżkę przy złożeniu zamówienia, pod warunkiem złożenia Zamówień lub Zamówienia na łączną minimalną kwotę 150 zł. 
 5. Warto pamiętać, że każdy Konsultant ma możliwość sprzedaży w zorganizowanej Sieci Sprzedaży. 
 6. Tworząc Sieć Sprzedaży jako jej organizator jesteś zobowiązany do bezpłatnego szkolenia, motywowania i budowy swojej Sieci Sprzedaży. 
 7. W swojej działalności kierujemy się zasadą uczciwości. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu przejmowanie Konsultantów należących do innych Sieci Sprzedaży. 
 8. Konsultant ma możliwość wnioskowania do BIONIGREE o zmianę przynależności do poszczególnych Sieci Sprzedaży. 
 9. Konsultancie zawsze nagradzamy Twoją ambicję dlatego jako organizujący Sieć Sprzedaży masz prawo do premii finansowej, której wysokość, warunki i terminy rozliczenia określa BIONIGREE w planie marketingowym. Warunkiem otrzymania Premii jest prowadzenie działalności gospodarczej, wystawienie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie statusu aktywnego Konsultanta. 
 10. Rzetelność to bardzo ważna cecha w handlu. Pamiętaj więc, że jesteś zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec BIONIGREE. W przypadku niedochowania terminu płatności za nabyte Produkty BIONIGREE zostaniesz obciążony umownymi odsetkami za zwłokę.
 11. Aby nagradzać najbardziej aktywnych Konsultantów w naszej sieci każdy z was może awansować na wyższe stopnie kariery, które uprawniają do wypłaty wyższej premii zgodnie z planem marketingowym. Awans jest zależny od zaangażowania Konsultanta i jego obrotu Produktami w ramach Sieci Sprzedaży.
 12. BIONIGREE przewiduje następujące stopnie kariery: 
  a. Konsultant; 
  b. Przedstawiciel; 
  c. Menedżer; 
  d. Koordynator; 
  e. Lider; 
  f. Dyrektor;
 13. Stopnie kariery określone w pkt. 12 nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi uprawnieniami do działania w imieniu i na rzecz BIONIGREE. Konsultant bez względu na stopień kariery podlega wszelkim warunkom i zasadom obowiązującym zwykłych Konsultantów. 

 

§7 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy musi być prosty w obsłudze. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi Konsultanci mogli w przejrzysty i czytelny sposób składać Zamówienia. Zamówienia te mogą być składane wyłącznie po dokonaniu REJESTRACJI i utworzeniu Konta Konsultanta. 
 2. Klikając na poszczególne Produkty masz możliwość umieszczenia ich w Twoim wirtualnym koszyku. Koszyk ten jest przestrzenią Serwisu, w której znajdują się niezbędne informacje na temat prowadzonych przez Ciebie w danej chwili zakupów takie jak: cena, cena jednostkowa, ilość, dostępność oraz opis Produktu. 
 3. Konsultancie jeżeli dokonałeś wyboru wszystkich Produktów pora przejść do składania Zamówienia. Uczynić to możesz klikając w napis „KOSZYK” w prawym górnym rogu Serwisu. 
 4. Klikając przycisk PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA rozpoczynasz składanie Zamówienia przez, które poprowadzi Cię wirtualny formularz. 
 5. Ostatnim krokiem po wybraniu opcji dostawy i opcji płatności jest złożenie Twojego Zamówienia. Dokonujesz tego wybierając na końcu formularza przycisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.
 6. Złożenie Twojego Zamówienia zostanie potwierdzone specjalnym Powiadomieniem. 
 7. Konsultancie bardzo ważne jest abyś pamiętał, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia sprawdzamy je. Następnie jeżeli wszystko jest w porządku przyjmujemy Twoje Zamówienie. 
 8. Przyjęcie Twojego Zamówienia zostanie potwierdzone specjalnym Powiadomieniem. 
 9. Konsultancie bądź czujny! Bardzo ważne jest, abyś przy odbiorze przesyłki sprawdził w obecności przewoźnika lub spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego przez Ciebie Produktu. Jeżeli zauważysz uszkodzenia nie przyjmuj przesyłki, lecz dokonaj jej otwarcia w obecności przewoźnika lub spedytora. Gdy Twój produkt będzie uszkodzony pamiętaj, że masz prawo zażądać spisania protokołu szkody. Następnie czym prędzej skontaktuj się z BIONIGREE.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Nasza praca to również nasza pasja, dlatego oferujemy Ci Produkty najwyższej jakości. Pamiętaj jednak, że BIONIGREE jako Sprzedawca odpowiada przed Tobą za wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z regułami określonymi przez Kodeks Cywilny. 
 2. Konsultancie satysfakcja z zakupów jest najważniejsza, dlatego procedura reklamacyjna została maksymalnie uproszczona. Wystarczy, że wypełnisz formularz reklamacji (do pobrania TUTAJ) i w formie pisemnej wyślesz na adres korespondencyjny BIONIGREE razem z reklamowanym Produktem. 
 3. Pamiętaj, iż jednym z Twoich uprawnień jest żądanie obniżenia ceny Produktu. W takim wypadku nie musisz razem z formularzem reklamacji przesyłać Produktu chyba, że BIONIGREE uzna to za konieczne. 
 4. Dbając o Twoje interesy zawsze działamy szybko! Twoją reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W rzetelnej transakcji bardzo ważne jest, aby każda strona znała swoje prawa. Konsultancie jeżeli jesteś Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Produktu bez podawania przyczyny. 
 2. Na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży masz dużo czasu! Możesz to zrobić w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
 3. Zadbaliśmy o to, aby procedura odstąpienia od Umowy sprzedaży była prosta i wygodna. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że wypełnisz formularz ODSTĄPIENIA OD UMOWY (do pobrania TUTAJ) i w formie pisemnej wyślesz na adres korespondencyjny BIONIGREE razem z Produktem. 
 4. Konsultancie jeżeli skorzystałeś z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży to ważne jest, abyś nie zapomniał odesłać Produktu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś Sklep Internetowy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
 5. Warto wiedzieć, że to Ty Konsultancie ponosisz koszt odesłania do nas Produktu w sytuacji wykonywania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
 6. Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów dlatego, gdy złożysz oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy BIONIGEE jako Sprzedawca zwróci Ci cenę Produktu oraz koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy lub dostarczeniem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. KONSULTANCIE UWAGA! Często zdarza się, że składasz Zamówienie na Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia jak również Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta odstąpienie od umowy nie przysługuje Ci w przypadku zawarciu Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia jak również Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Konsultancie pamiętaj, że zawsze masz możliwość ustanowienia pełnomocnika. Musisz jednak wiedzieć, że ponosisz pełną odpowiedzialność wobec BIONIGREE oraz osób trzecich, za działania i zaniechania pełnomocnika. 
 2. Warto wiedzieć, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zaniechania lub działania Konsultantów, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego. 
 3. Konsultancie każdy Produkt sprzedawany przez BIONIGREE odpowiada normom bezpieczeństwa i zasadom rejestracji obowiązującym w kraju jego nabycia. BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności zarówno wobec Ciebie jak i w stosunku do osób trzecich za szkody powstałe w wyniku lub w związku ze sprzedażą na obszarze innych państw. 
 4. Warto wiedzieć, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Konsultanta prowadzące do niewłaściwego oraz sprzecznego z właściwościami zastosowania Produktów. 
 5. Konsultancie na bieżąco sprawdzaj naszą ofertę. BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu, ograniczenie lub wyłączenie dostępności Produktów, w tym powstałe po złożeniu zamówienia ale przed jego realizacją. 
 6. Pamiętaj, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań z urzędami skarbowymi oraz ZUS przez Konsultanta. Konsultant prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i własne ryzyko. 
 7. Należy pamiętać, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za fakt wysyłki oraz treść wiadomości e-mail kierowanych przez Konsultantów do Klientów. Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz spamu jest zabronione. 
 8. Rzeczy martwe są złośliwe, dlatego pamiętaj, iż BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Konsultanta.

 

§11 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Konsultancie dobry sprzedawca aktywnie działa w sieci Internet. Z tego powodu masz prawo prowadzić stronę internetową z wykorzystaniem informacji o BIONIGREE, o naszych Produktach oraz możliwościach współpracy z BIONIGREE. Pamiętaj jednak, że warunkiem funkcjonowania takiej strony jest wyraźne zaznaczenie, iż strona ta nie jest oficjalną stroną BIONIGREE. 
 2. Strona internetowa Konsultanta BIONIGREE musi spełniać wszelkie wymogi powszechnie obowiązującego prawa, musi informować potencjalnego klienta o osobie odpowiedzialnej za jej funkcjonowanie i jej danych kontaktowych. 
 3. Wykorzystywanie treści zawartych na oficjalnej stronie BIONIGREE jest możliwe pod warunkiem zamieszczenia wyraźnego odnośnika do źródła treści. 
 4. Dbamy o swoją unikatowość dlatego jako Konsultant musisz wiedzieć, że zabronione jest rejestrowanie domen internetowych, kont na portalach społecznościowych oraz grup społecznościowych zawierających w nazwie słowo „Bionigree”. 
 5. Konsultancie pamiętaj, że wszelkie treści i utwory zamieszczone na oficjalnej stronie BIONIGREE takie jak: zdjęcia, filmy, informacje, artykuły etc. są chronione prawem autorskim. Chronione prawem autorskim są również wszelkie materiały promocyjne, reklamowe, informacyjne, publikacje, filmy, zdjęcia, utwory literackie i muzyczne, znaki towarowe, loga i sama nazwa „BIONIGREE”. Zabronione więc jest pobieranie zdjęć lub filmów oraz ich rozpowszechnianie. 
 6. Wyjątkiem od zasady określonej w pkt. 5 są przypadki treści takich jak: 
  a. obrazy ruchome, filmy, obrazu przedmiotów lub osób itp., które mogą być wykorzystywane poprzez użycie funkcji publikacji w mediach społecznościowych, jeżeli została ona udostępniona; 
  b. obrazy produktów BIONIGREE, które mogą być pobierane, pod warunkiem, że w sposób widoczny i jednoznaczny wskazana jest strona źródłowa; 
  c. utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego na publikację, których Konsultant uzyskał pisemną zgodę BIONIGREE. 
 7. Jako nowoczesna firma posiadamy swój unikatowy znak graficzny (logo). Jako Konsultant możesz go używać wyłącznie w formatach dostępnych na oficjalnych stronach BIONIGREE jako nagłówka strony, stopki strony oraz podpisu w wysyłanych wiadomościach e-mail. 
 8. Pamiętaj, że zabronione jest zmienianie, modyfikowanie i animowanie znaku graficznego. 
 9. Zarówno Konsultanci BIONIGREE jak i Klienci muszą mieć precyzyjny obraz firmy w sieci Internet. W związku z tym jako Konsultant masz możliwość prowadzenia marketingu wyszukiwarkowego z zastrzeżeniem poniższych warunków: 
  a. reklama musi jasno podkreślać fakt pochodzenia od Konsultanta; 
  b. tytuł reklamowy nie powinien wprowadzać w błąd potencjalnych osób, iż dana strona jest oficjalną stroną BIONIGREE; 
  c. zabronione jest używania słowa „BIONIGREE” jako słowa – klucza lub frazy;

 

§12 ROZWIĄZANIE UMOWY WSPÓŁPRACY

 1. Umowy Współpracy z BIONIGREE może zostać rozwiązana poprzez: 
  a. natychmiastowe rozwiązanie Umowy współpracy; 
  b. rozwiązanie umowy współpracy przez Konsultanta lub BIONIGREE; 
  c. w wyniku wygaśnięcia; 
 2. Konsultancie pamiętaj, iż rozwiązanie Umowy współpracy nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób Twojej odpowiedzialności wobec BIONIGREE. 
 3. Każdy Konsultant po rozwiązaniu Umowy współpracy ma prawo do ubiegania się o ponowną rejestrację, z wyłączeniem przypadków, gdy rozwiązanie Umowy współpracy nastąpiło w wyniku natychmiastowego rozwiązania Umowy współpracy. 
 4. Umowa współpracy może zostać rozwiązana w wyniku jej wygaśnięcia. Wygaśnięcie Umowy współpracy ma miejsce w przypadku, gdy od ostatniego zamówienia Konsultanta minęło 12 miesięcy. Wygaśnięcie Umowy współpracy w tym trybie następuje automatycznie.

 

§13 ZAKOŃCZENIE 

 1. Warto wiedzieć, że Regulamin oraz jego załączniki stanowią integralną część zawieranej przez Konsultanta i BIONIGREE podczas rejestracji Umowy współpracy. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie oraz załącznikach stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Konsultancie jeżeli jesteś Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: 
  a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 
  b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów. 
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Nasza firma ciągle się rozwija dlatego często organizujemy dodatkowe akcje promocyjne lub programy lojalnościowe. Konsultancie pamiętaj, że w przypadku ich organizowania zasady określone w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie wyłącznie do kwestii niepodlegających regulacji regulaminami poszczególnych akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2016 roku do odwołania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *