Na czym polega MLM (marketing sieciowy)?

5 kwietnia 2018
Posted by

Marketing sieciowy (ang. network marketing), biznes sieciowy, koncepcja osobistego franchisingu, direct affiliate, matrix marketing czy marketing wielopoziomowy (ang. multi-level marketing – MLM), to terminy określające jeden, najskuteczniejszy sposób dystrybucji produktów i usług dzisiejszych czasów.

Skąd ten fenomen? Powodów jest wiele. Żeby jednak móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wpierw wyjaśnić, czym jest marketing sieciowy, a następnie przeanalizować jego rozwój.

SPIS TREŚCI:

MLM (Multi-Level Marketing) – na czym polega?

Marketing sieciowy w Polsce i za granicą

Zalety MLM

MLM – dlaczego warto?

1. MLM (Multi-Level Marketing) – na czym polega?

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć jednolitą definicję tego terminu. Najprościej ujmując, marketing sieciowy to system dystrybucji produktów i usług, oparty na sprzedaży bezpośredniej (ang. direct selling), ukierunkowany na budowanie osobistych struktur współpracowników w oparciu o założenia planu marketingowego, od obrotu których otrzymuje się dodatkowe prowizje. MLM umożliwia maksymalne skrócenie drogi dystrybucji „od producenta do klienta”, przy jednoczesnym uwzględnianiu stale rosnących potrzeb obydwu stron.

2. Marketing sieciowy w Polsce i za granicą

Miejscem narodzin marketingu sieciowego są Stany Zjednoczone. To właśnie w tej części świata, pod koniec XIX wieku pojawiła się nowa koncepcja biznesu na bazie sprzedaży bezpośredniej, która od tego czasu rozwija się w sposób nieprzerwany.

Początki firm, które postawiły na tę formę dystrybucji, nie należały do najprostszych. Z powodu niezrozumienia ich idei, często spotykały się z negatywną opinią. Co więcej, w latach 50 i 60 XX wieku były utożsamiane z amerykańskimi piramidami finansowymi, które naciągnęły miliony osób na niebotyczne straty. Sytuacja ta diametralnie zmieniła się w 1979 r., kiedy to po kilku latach procesu, sąd w USA uznał plan marketingowy jednej z pierwszych firm sprzedaży bezpośredniej jako zgodny z prawem, oddalając tym samym zarzut, że jest to piramida finansowa.

Wraz z powszechnością dostępu do publikacji naukowych i Internetu, jawnością zasad uczestnictwa w strukturze, prostotą umów oraz przejrzystością sposobów otrzymywania wynagrodzenia, stosunek do marketingu sieciowego ewoluował, nadając mu pozytywny wydźwięk. Świadczą o nim chociażby statystyki.

24 kraje z całego świata osiągają wielkość sprzedaży w ramach marketingu sieciowego przekraczającą miliard dolarów. Według najnowszych danych World Federation of Direct Selling Association (WFDSA) wielkość obrotów w gospodarce światowej w ramach sprzedaży bezpośredniej wynosi 178,5 mld dolarów. Do 10 czołowych państw, które w 2013 roku uzyskały najwyższą sprzedaż (w przeliczeniu na dolary) należą w kolejności: Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Korea, Brazylia, Niemcy, Meksyk, Francja, Malezja i Rosja. Polska na tle państw centralnej i wschodniej Europy plasuje się na drugim miejscu (po Rosji) z wynikiem 878 mln dolarów, osiągając jednocześnie 4,7% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

3. Zalety MLM

Bycie sobie sterem, żaglem i okrętem, niezależnie od formy prowadzenia biznesu, daje satysfakcję oraz jest gwarancją swobody i poczucia niezależności. Porównując jednak tradycyjne małe przedsiębiorstwo z typową firmą funkcjonującą w ramach marketingu sieciowego, zarysowują się zauważalne różnice.

Uczestnik struktury marketingu sieciowego (bez względu na to, czy jest osobą fizyczną czy działa jako firma) ma możliwość otrzymywania korzyści finansowych z dochodów pasywnych i bieżących obrotów, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tradycyjnej formie. Jego sukces jest uzależniony od swojego stopnia zaangażowania i osób, które wdrożył do struktury, a nie od koniunktury i sprawnego zarządzania własną firmą.

Wejście w strukturę wiąże się z koniecznością posiadania niewielkiego kapitału finansowego i wolnego czasu. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, mimo bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wymaga często wysokiego kapitału początkowego, zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym.

Z uczestnictwem w strukturze marketingu sieciowego nie ma konieczności kreowania wizerunku własnej marki produktów i usług. Korzysta się z wizerunku sprawdzonej marki i know-how struktury. Daje to możliwość szybkiego startu działalności zarobkowej przy niewielkim poziomie ryzyka. Co więcej, awans w strukturze jest jasno określony w planie marketingowym. Gwarantuje go spełnienie konkretnych warunków, a nie opinia innych osób w firmie.

O korzyściach z przystąpienia do struktury BIONIGREE w charakterze Konsultanta przeczytasz TUTAJ.

4. MLM – dlaczego warto?

Fenomen marketingu sieciowego najprawdopodobniej najlepiej określił Edward Ludbrook, autor międzynarodowego bestsellera: „100% Sukcesu. Podstawy” (oryg. 100% Success Basics), wskazując że “to, co wyróżnia MLM, to niski kapitał początkowy inwestycji, praca w gronie ludzi, którzy się lubią, stosunkowo krótka droga do sukcesu oraz gwarancja, że korzyści odniesie każdy, kto tego naprawdę chce.”

Jeżeli i Ty tego chcesz, dołącz do BIONIGREE!

Czytaj więcej Brak komentarzy

Plan marketingowy BIONIGREE – najczęstsze pytania

5 kwietnia 2018
Posted by

W trosce o najwyższy standard obsługi i współpracy z uczestnikami struktury MLM publikujemy najczęstsze pytania zadawane przez uczestników struktury względem planu marketingowego firmy BIONIGREE.

Lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Jeżeli nie znalazłeś pytania dotyczącego Twojego problemu lub kompletnej odpowiedzi, która rozwieje Twoje wątpliwości, prosimy o kontakt!

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy przystąpienie do struktury MLM i otrzymywanie min. 25% rabatu na każde zakupy jest bezpłatne?

Czy 25% rabat na produkty marki BIONIGREE jest uwzględniany w liczbie uzyskanych przeze mnie punktów?

W jaki sposób naliczane są punkty za zakup produktów marki BIONIGREE?

Co można zyskać zbierając punkty?

Na co można przeznaczyć zebrane punkty?

Co dzieje się z niewykorzystanymi punktami?

1. Czy przystąpienie do struktury MLM i otrzymywanie min. 25% rabatu na każde zakupy jest bezpłatne?

Naliczanie 25% rabatu na zakup produktów marki BIONIGREE, o którym mowa w planie marketingowym firmy BIONIGREE, następuje po dokonaniu zakupów w oficjalnym sklepie BIONIGREE na kwotę minimum 150 zł brutto, przy czym kwoty dokonanych transakcji sumują się.

Przykładowo:

I. Jeżeli kwota pierwszej transakcji przekroczy 150 zł brutto, kwota kolejnych transakcji zostanie pomniejszona o 25%.

II. Jeżeli kwota pierwszej transakcji wynosi 100 zł brutto, drugiej 20 zł brutto, a trzeciej 60 zł brutto (łącznie ponad 150 zł), kwota czwartej i kolejnych transakcji zostanie pomniejszona o 25%.

Uwaga:

I. Rabat naliczany jest wyłącznie na produkty marki BIONIGREE.

II. Do kwoty 150 zł brutto uprawniającej do przystąpienia do struktury nie są wliczane:
– zakupy innych użytkowników;
– koszty transportu;
– zakupy z wykorzystaniem kodów rabatowych.

III. Rabaty naliczane są dla uczestników struktury BIONIGREE, czyli osób, które uprzednio zarejestrowały się i aktywowały swoje konto oraz wyraziły chęć przystąpienia do struktury MLM.

2. Czy 25% rabat na produkty marki BIONIGREE jest uwzględniany w liczbie uzyskanych przeze mnie punktów?

Punkty naliczane są danemu uczestnikowi struktury (osobie, która dokonała uprzednio zakupu produktów marki BIONIGREE na kwotę min. 150 zł brutto i przystąpiła do struktury MLM) za zakupy produktów po cenach hurtowych (tj. po cenach obniżonych o 25% rabat).

Przykładowo:

I. Jeżeli uczestnik struktury zakupi produkt marki BIONIGREE na kwotę 100 zł brutto, automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości 25%. Użytkownik za dokonaną transakcję otrzyma 75 punktów [100 – (100 x 25%)]

II. Jeżeli uczestnik struktury zakupi w trakcie jednej transakcji produkty marki BIONIGREE na łączną kwotę 200 zł brutto, automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości 25%. Użytkownik za dokonaną transakcję otrzyma 150 punktów [200 – (200 x 25%)]

3. W jaki sposób naliczane są punkty za zakup produktów marki BIONIGREE?

Za każdą wydaną złotówkę na produkty marki BIONIGREE uczestnik struktury otrzymuje 1 punkt.

Przykładowo:

I. Uczestnik struktury dokonując zakupu produktów marki BIONIGREE za kwotę 100 zł brutto otrzymuje 100 punktów.

II. Uczestnik struktury dokonując zakupu produktów marki BIONIGREE za kwotę 300 zł brutto otrzymuje 300 punktów.

4. Co można zyskać zbierając punkty?

Liczba i szybkość zbieranych punktów jest uzależniona od uczestnika i jego struktury. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów uprawnia uczestnika struktury do awansowania na wyższe stopnie kariery, a tym samym do uzyskiwania wymiernych korzyści z wyników osiąganych przez uczestników niższych poziomów struktury.

Dodatkowo, w zależności od statusu prawnego uczestnika struktury oraz wartości wszystkich transakcji dokonanych przez strukturę danego uczestnika w ostatnim miesiącu rozliczeniowym, punkty upoważniają do otrzymywania rabatów i/lub ekwiwalentu pieniężnego.

5. Na co można przeznaczyć zebrane punkty?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej uprawnione są wyłącznie do wymiany punktów zgromadzonych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym na kody rabatowe. Kody te sumują się z 25% rabatem przewidzianym dla uczestników struktury MLM BIONIGREE do łącznej wartości rabatu 53% dla danej transakcji.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego uprawnione są do otrzymywania 25% rabatu przewidzianego dla uczestników struktury MLM BIONIGREE oraz do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za dokonaną sprzedaż aż do 28% wartości zakupionych towarów po cenach hurtowych. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje wyłącznie po dotarczeniu do BIONIGREE Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego dokumentu uprawniającego do otrzymania środków, jego akceptacji i otrzymaniu przez BIONIGREE Faktury VAT.

Przykładowo:

I. Osoba fizyczna w ostatnim miesiącu rozliczeniowym uzyskała liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. W zależności od uzyskanej liczby punktów, uczestnik struktury może wymienić je na kod rabatowy o różnej wartości i tym samym pomniejszyć kwotę zakupionych produktów marki BIONIGREE podczas dokonywania transakcji w wyznaczonym terminie.

II. Osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego w ostatnim miesiącu rozliczeniowym uzyskała liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. Wykorzystując zebrane punkty na kod rabatowy pomniejsza kwotę zebranych punktów w miesiącu rozliczeniowym. Część ze zgromadzonych punktów może przeznaczyć na wypłatę ekwiwalentu.

Uwaga!

I. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie może

II. Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółką prawa handlowego nie będącym płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych punktów na ekwiwalent pieniężny.

III. Za niezrealizowane w wyznaczonym terminie kody rabatowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.

6. Co dzieje się z niewykorzystanymi punktami?

Punkty niewykorzystane w następnym miesiącu po miesiącu, w którym zostały zebrane, zerują się.

Przykładowo:

I. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mimo uzyskania w marcu 2016 liczby punktów uprawniającej do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy, nie skorzystała z tej możliwości w kwietniu 2016 r. W związku z tym, liczba dostępnych punktów za marzec 2016 w maju 2016 będzie wynosić 0.

II. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskała w marcu 2016 liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. Wykorzystała w kwietniu 2016 część z nich na zakup kodów rabatowych. Pozostała część nie została wykorzystana do końca kwietnia 2016 r., dlatego w maju 2016 będzie wynosić 0, zaś zakupione kody rabatowe będą ważna tak długo, jak zostało to wskazane przy ich zakupie.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Kosmetyki oczyszczające skórę głowy

5 kwietnia 2018
Posted by

Kosmetyki oczyszczające skórę głowy to jedna z kategorii kosmetyków o funkcji oczyszczającej, dostępnych na polskim rynku kosmetycznym. To grupa kosmetyków, którą cechuje duże zróżnicowanie.

Funkcje kosmetyków oczyszczających

Podstawową funkcją kosmetyków oczyszczających, jak sama nazwa wskazuje, jest oczyszczanie. Oczyszczanie to jednak może przybierać różną intensywność i dotyczyć różnych części naszego ciała, ale o tym później.

Część kosmetyków oczyszczających ma za zadanie uregulować pracę gruczołów łojowych, odpowiedzialnych za produkcję sebum (łoju skórnego). To bardzo ważne zadanie, ponieważ tarcie, dotyk i nacisk oraz podwyższona temperatura powodują pobudzenie gruczołów łojowych do pracy i tym samym zwiększenie produkcji łoju, przyczyniając się m.in. do wyższego poziomu tłustości skóry.

Wśród zadań jakie spełniają kosmetyki oczyszczające, głównie peelingi enzymatyczne i peelingi mechaniczne do skóry głowy, jest oczyszczenie skóry nie tylko z łoju zalegającego w mieszkach włosowych, ale również z nadmiaru zrogowaciałego (martwego) naskórka.

Niektóre kosmetyki oczyszczające dostępne na polskim rynku kosmetycznym zawierają składniki nawilżające (np. ekstrakt z owoców czarnej porzeczki). To właśnie dzięki nim powierzchnia skóry nie jest sucha i nie wymaga dodatkowo aplikacji balsamu.

Kosmetyki oczyszczające, w zależności od ich składu i przeznaczenia, mogą rozwiązywać różnego rodzaju problemy. Przykładowo oczyszczające kosmetyki trychologiczne mogą skutecznie rozwiązać problem łupieżu, swędzenia skóry głowy czy przetłuszczonej skóry głowy.

Rodzaje kosmetyków oczyszczających

Wyróżniamy kosmetyki oczyszczające do:

  • skóry głowy,
  • włosów,
  • skóry twarzy,
  • rąk,
  • ciała,
  • jamy ustnej.

Mówiąc o kosmetykach oczyszczających do skóry głowy mówimy o peelingach do skóry głowy. Mając na myśli kosmetyki oczyszczające do włosów, myślimy o szamponach oczyszczających.

Skórę twarzy oczyszczamy peelingami do twarzy oraz maseczkami.

W przypadku rąk i skóry ciała oczyszczanie odbywa się za pomocą mydła i żeli.

Oczyszczanie jamy ustnej wykonujemy przy pomocy pasty do zębów oraz płynów do płukania jamy ustnej.

Kosmetyki oczyszczające skórę głowy i włosy

Dlaczego warto stosować kosmetyki oczyszczające skórę głowy i włosy? Jeżeli chodzi o kwestię włosów, odpowiedź prawdopodobnie nasuwa się sama – chociażby ze względów estetycznych. Ale po co jeszcze?

Skóra głowy, podobnie jak włosy, wymaga dokładnego oczyszczenia, raz na czas. Czysta skóra głowy, tj. skóra bez złuszczającego się naskórka, bez łoju i zabrudzeń “z zewnątrz” to skóra, która w szybszym tempie będzie przyswajać składniki odżywcze i będzie podatniejsza na działanie składników aktywnych zawartych w produktach kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skalpu.

Nawet jeżeli na pierwszy rzut oka nie mamy widocznych problemów ze skórą głowy (nie jest tłusta, nie widać łupieżu) to istnieje duże prawdopodobieństwo, że na jej powierzchni znajduje się różnej grubości “powłoka” z pozostałości innych kosmetyków, która skutecznie osłabia działanie substancji aktywnych aplikowanych produktów kosmetycznych. M.in. właśnie przez to część kosmetyków nie zawsze spełnia nasze oczekiwania.

Oczyszczanie skóry głowy ma również wymiar estetyczny. Łój połączony z naskórkiem może przybierać kolor żółty, zdecydowanie odznaczający się na tle koloru naszych włosów. Jeżeli komuś zależy na zdrowym, godnym pozazdroszczenia wyglądzie to doskonale wie, że precyzyjne oczyszczenie skalpu jest właśnie tą czynnością, o której zapomnieć nie wolno.

Część produktów dostępnych na polskim rynku kosmetycznym ma wieloraką funkcję: dokładnie oczyszcza skórę głowy z łoju zalegającego w mieszkach włosowych oraz nadmiaru martwego naskórka, reguluję pracę gruczołów łojowych i łagodzi podrażnienia skóry, tym samym skutecznie rozwiązując m.in. problem łupieżu, swędzącej skóry głowy i przetłuszczających się włosów (a precyzyjniej przetłuszczającej się skóry głowy). Jednym z takich produktów jest naturalne, polskie serum oczyszczające do skóry głowy BIONIGREE BASIC_01.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Zestawy kosmetyków dla kobiet

5 kwietnia 2018
Posted by

Zestawy kosmetyków dla kobiet oferuje praktycznie każdy producent kosmetyków. W zależności od tego, w jakiej dziale rynku kosmetycznego działa, oferuje różne zestawy produktów kosmetycznych.

Dostępność zestawów kosmetyków

Na polskim rynku kosmetycznym działa wielu producentów, którzy oferują zestawy kosmetyków uniwersalnych (kosmetyków dla każdego, bez względu na płeć), kosmetyków dla mężczyzn i kosmetyków dla kobiet. W zależności od charakteru produktów, które oferują, skupiają się albo na jednej grupie odbiorców, albo na wszystkich.

Zestawy kosmetyczne dostępne są praktycznie wszędzie. Można je kupić zarówno w Internecie (m.in. w sklepach internetowych, na Allegro, na stronach producentów), w aptekach, drobnych sklepikach osiedlowych, drogeriach, super- i hipermarketach, w salonach kosmetycznych, a nawet na stacjach benzynowych.

Choć zwykle są to zestawy kosmetyków produkowanych przez zagraniczne koncerny, coraz częściej można zauważyć opakowania zawierające produkty polskich marek.

Etapy wyboru zestawu kosmetyków dla kobiet

Przy wyborze zestawu kosmetyków dla pań warto rozważyć kilka kwestii.

Pierwszą pozycją do rozważenia jest to, dla kogo kupujemy zestaw kosmetyków. W końcu inny zestaw kosmetyków kupimy babci, inny mamie, jeszcze inny kobiecie w ciąży i jeszcze inny przyszłej mamie. Etap życia obdarowywanej osoby determinuje zestaw produktów, których może potrzebować.

W dalszej kolejności należy przemyśleć kwestię celowości kosmetyków, a precyzyjniej tego, czy dana osoba może bardziej potrzebować lakieru i zmywacza do paznokci czy zestawu produktów oczyszczających skórę.

Gdy tę kwestię mamy już rozwiązaną, kolejnym krokiem jest określenie budżetu jaki możemy przeznaczyć na zestaw, a co się z tym zwykle wiąże, także czy podarunek będzie składać się z kosmetyków wysokiej jakości o dużej skuteczności, czy raczej z produktów zawierających składniki niekoniecznie pożądane w produktach pielęgnacyjnych.

Czasem warto rozważyć kwestię zakupu nieco droższego prezentu zawierającego bezpieczne produkty, aniżeli czegoś, co w najlepszym razie uczuli obdarowywaną osobę. W końcu skoro kupujemy komuś prezent to kupujemy go osobie bliskiej – komuś na kim nam zależy, komuś kogo kochamy. Prawda?

Zestawy kosmetyków dla kobiet

Nie od dziś wiadomo, że panie zdecydowanie częściej zwracają uwagę na to, z jakich produktów kosmetycznych korzystają i do czego dane preparaty służą. Wciąż znaczna część panów korzysta z jednego produktu zarówno do mycia rąk, higieny intymnej, mycia ciała i włosów. Ot tak po prostu jest, choć tendencja u mężczyzn zaczyna się zmieniać.

Panie często dokonują świadomych wyborów. Zwykle to nie cena, a skuteczność i bezpieczny skład decydują o zakupie danego produktu. Często duże znaczenie odgrywa naturalność i polskość kosmetyku.

Wybór zestawu kosmetyków dla kobiet nie jest rzeczą prostą, ale też nie jest rzeczą niemożliwą. Świetnym kierunkiem poszukiwań idealnego zestawu są produkty do włosów. Dlaczego akurat włosy? Ponieważ to właśnie włosy stanowią jeden z głównych atrybutów piękna u kobiet. Piękne i zdrowe włosy często potrafią przyćmić najlepszy makijaż, najdroższą biżuterię i najbardziej wyszukaną kreację.

W zależności od tego do kogo ma trafić podarunek, warto rozważyć kilka wariantów produktowych. Poniżej przedstawione zostały różne zestawy kosmetyków w zależności od ich adresatów. Są to pomysły, które mogą nakierować na wybór najlepszego prezentu.

Zestaw kosmetyków dla początkujących

Coraz więcej osób interesuje się kwestią trychologii i kosmetyków trychologicznych. Choć są to specjalistyczne produkty, to mogą, a nawet powinny, być stosowane przez wszystkich (i specjalistów, i osoby doświadczone w kwestiach pielęgnacji oraz osoby początkujące).

Zestaw kosmetyków dla początkujących powinien uwzględniać wiedzę i umiejętności osób rozpoczynających swoją przygodę z pielęgnacją. Powinien również zawierać produkty odpowiadające poszczególnym krokom prawidłowej pielęgnacji skóry głowy i włosów (tj. oczyszczenie skóry głowy, oczyszczenie włosów, nawilżenie i odżywienie skóry głowy i włosów, suplementacja).

Wymarzony zestaw kosmetyków dla włosomaniaczki zawierać będzie:

Zestaw kosmetyków dla babci

Jeżeli szukamy zestawu kosmetyków dla babci i ma być to zestaw z produktami do pielęgnacji skóry głowy i włosów to zdecydowanie najlepiej sprawdzi się zestaw z produktami prostymi w użyciu, nie wymagającymi nadmiernego zaangażowania. Może to być zestaw składający się z szamponu do włosów i odżywki lub dwóch szamponów.

Osoby starsze zwykle mają delikatne włosy. Zastosowanie delikatnego szamponu, który nie osłabi włosów, a je skutecznie oczyści to produkt, za który na pewno babcia nam podziękuje i z którego będzie bardzo zadowolona.

Przy wyborze szamponu warto kierować się tym, aby nie zawierał m.in. takich składników jak: SLS (sodium lauryl sulfate) lub SLES (sodium laureth sulfate), parabenów, silikonów, PEG i sztucznych barwników. Jednym z szamponów, który nie zawiera takich składników jest szampon do włosów BIONIGREE.

Zestaw kosmetyków dla mamy

“Kochamy mamy, że je mamy” i chcemy podarować im to, co najlepsze, w imię wdzięczności za opiekę i matczyną miłość. Kierując się tymi przesłankami, wybierzmy jeden z zestawów kosmetyków naturalnych.

Każdy z zestawów składa się z naturalnych kosmetyków trychologicznych, dzięki którym skóra głowy i włosy mamy odzyska blask. Co więcej, przy odpowiednim doborze kosmetyków, może ustąpić problem z łupieżem, nieświeżą skórą głowy czy uporczywym swędzeniem. To będzie najpiękniejszy prezent dla mamy – zdecydowanie!

Zestaw kosmetyków dla ciężarnej

Dobór kosmetyków dla kobiety w ciąży nie jest taki prosty. W pierwszej kolejności należy mieć na względzie dobro mamy i jej dziecka. Nie można stosować kosmetyków, które zawierają substancje przenikające do krwiobiegu, ani substancje, na które ciężarna kobieta jest uczulona. Dobrze jest również zrezygnować z kosmetyków, które zawierają niekoniecznie pożądane substancje w produktach kosmetycznych, tj. SLS/SLES, PEG czy parabeny, które mogą osłabiać strukturę włosa.

Zestaw kosmetyków dla osoby ciężarnej powinien składać się z produktów kosmetycznych o możliwie jak najbardziej naturalnym składzie i delikatnym działaniu. Dobrze jeżeli będzie zawierać produkt do oczyszczania skóry głowy oraz produkt, który pozwoli zadbać o czystość włosów. Idealnie powinien sprawdzić się zestaw kosmetyków BIONIGREE Naturalne oczyszczenie.

Zestaw kosmetyków dla “świeżo upieczonej” mamy

W czasie ciąży hormony “buzują”. Produkty, które przed ciążą świetnie działały, w trakcie jej trwania mogą okazać się bezużyteczne, a nawet uczulające. Zdarza się, że podczas ciąży włosy nadmiernie zaczynają wypadać. Choć jest to naturalne i tymczasowe zjawisko, warto zawczasu zadbać o odpowiednią pielęgnację. W tym znaczeniu, właściwe kosmetyki dla przyszłej mamy stanowić będą kosmetyki, które pozwolą wzmocnić strukturę włosów.

Zastosowanie będzie mieć peeling enzymatyczny do skóry głowy, naturalny szampon do włosów oraz odżywka nawilżająca i odżywiająca skórę głowy, czyli zestaw Podstawowa pielęgnacja, dostępny w naszym sklepie internetowym i w sieci naszych dystrybutorów.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Odżywka do skóry głowy BIONIGREE BASIC_03 – pytania i odpowiedzi

5 kwietnia 2018
Posted by

Mając na uwadze pełną satysfakcję naszych klientów oraz w związku z dużą liczbą powtarzających się pytań odnośnie właściwości i prawidłowego stosowania pierwszego naturalnego produktu trychologicznego do intensywnego nawilżania i odżywiania skóry głowy, tj. odżywki nawilżającej do skóry głowy i włosów BIONIGREE BASIC_03, postanowiliśmy przygotować niniejszy artykuł, który sukcesywnie będziemy uzupełniać o kolejne pytania i odpowiedzi.

Zachęcamy do zadawania kolejnych pytań poprzez formularz kontaktowy. Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na każde z nich.

 

 

1. Dlaczego skóra po użyciu odżywki czerwienieje?

W odżywce zawartych jest kilka składników aktywnych, wśród których jest kofeina i nikotynian metylu.

Nikotynian metylu to ester metylowy kwasu nikotynowego, który przyczynia się do miejscowego efektu rozgrzania skóry. Stymuluje mikrocyrkulację krwi i przyśpiesza metabolizm komórkowy. Kofeina zaś to związek z grupy alkaloidów purynowych o działaniu stymulującym przemianę materii oraz poprawiającym mikrokrążenie w tkankach.

Występowanie przemijającego zaczerwienienia (rumienia) świadczy o poprawnym działaniu odżywki i jest efektem wskazanym.

 

2. Skóra głowy po użyciu odżywki nie robi się czerwona – co robić?

Czasami skóra głowy może mieć zaburzone krążenie, która uniemożliwia lub osłabia działanie składników aktywnych. W takim przypadku odżywkę należy stosować częściej, nie zapominając przy tym o masażu skóry głowy.

Największe wchłanianie substancji jest przez “otwarte” mieszki włosowe. Jeżeli są “zamknięte” koniecznym staje się oczyszczenie skóry głowy z nadmiaru zrogowaciałego naskórka i sebum (w tym przypadku sprawdzi się nasze serum oczyszczające do skóry głowy BIONIGREE BASIC_01), a następnie ponowne zastosowanie odżywki nawilżającej.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Światowy Dzień Rozpuszczonych Włosów

4 kwietnia 2018
Posted by

Światowy Dzień Rozpuszczonych Włosów to jedno z wydarzeń, które znaleźć można w kalendarzu nietypowych świąt. Kalendarz nietypowych świąt został opracowany podczas I Wojny Światowej. Zawiera terminy różnych świąt obchodzonych na całym świecie. Z pewnością nie znajdziemy w nim Walentynek, Dnia Kobiet czy Świąt Bożego Narodzenia, ale możemy natrafić m.in. właśnie na Światowy Dzień Rozpuszczonych Włosów, czy Dzień Chłopaka!

Wydarzenia wskazane w opisywanym kalendarzu mają różny charakter. Od humorystycznych, przez napawające refleksją, po takie, które pretendują do uznania ich jako święta narodowe.

W przypadku pierwszej grupy nietypowych świąt można wskazać m.in.:
– Międzynarodowy Dzień Kopania Rowów (obchodzony 3 lutego),
– Dzień Pozdrawiania Blondynek (obchodzony 26 lutego),
– Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń (obchodzony 20 maja),
– Dzień Toalet (obchodzony 19 listopada).

Do świąt wywołujących przemyślenia można zaliczyć m.in.:
– Światowy Dzień Rzucania Palenia (obchodzony 17 listopada),
– Dzień Bez Przekleństw (obchodzony 17 grudnia).

Do ostatniej grupy pasują m.in.:
– Światowy Dzień Pokoju (obchodzony 1 stycznia),
– Dzień Pokoju Na Świecie (obchodzony 8 marca),
– Dzień Bez Samochodu (obchodzony 15 maja),
– Światowy Dzień Krwiodawstwa (obchodzony 14 czerwca).

Do której z tych grup najbardziej pasuje Światowy Dzień Rozpuszczonych Włosów? Z racji tego, że BIONIGREE jest producentem kosmetyków trychologicznych, chcielibyśmy aby ten dzień należał do ostatniej grupy! Niezależnie można by utworzyć inne święta, jak np. Międzynarodowy Dzień Pięknej Fryzury, Światowy Dzień Badania Włosów, Dzień Trychologa i Dzień Fryzjera. Tymczasem pozostaje nam świętować Światowy Dzień Rozpuszczonych Włosów 30 marca każdego roku.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek

4 kwietnia 2018
Posted by

Krajowe Stowarzyszenie Plantatorów Czarnych Porzeczek to pierwsza i jedyna polska organizacja skupiająca plantatorów czarnych porzeczek w Polsce.

Mimo, że pierwsze spotkanie organizacyjne producentów czarnej porzeczki miało miejsce w listopadzie 2009 r., a kolejne w lutym 2010 r., to dopiero 10 marca 2012 roku w Chodowie koło Siedlec doszło do najważniejszego spotkania (tzw. spotkania grupy inicjatywnej). Rezultatem tego spotkania było powołanie i powstanie organizacji plantatorów czarnej porzeczki na szczeblu krajowym i rejestracja 29 kwietnia 2012 r. w Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek, jako Stowarzyszenie Zwykłe z siedzibą w Siematyczach. Nieco ponad rok później, tj. 28 sierpnia 2013 r., w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (XII Wydział Gospodarczy) KSPCP zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000474967.

Pomysł na utworzenie organizacji zajmującej się w sposób szczególny kwestią czarnej porzeczki narodził się z inicjatywy prof. dr hab. Stanisława Pluty z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, cenionego hodowcy odmian czarnej porzeczki oraz Wiesława Błockiego, znanego plantatora. Bodźcem do podjęcia niniejszego przedsięwzięcia było pojawienie się prężnie działających organizacji porzeczkowych w innych państwach (np. The Blackcurrant Foundation w Wielkiej Brytanii, International Blackcurrant Association – IBA z siedzibą we Francji).

Od 2 czerwca 2012 r. plantatorzy zrzeszeni w KSPCP regularnie spotykają się w celu omówienia najważniejszych kwestii związanych z czarną porzeczką w Polsce. Wśród celów, które przyświecają członkom stowarzyszenia należy wskazać m.in.:

– upowszechnianie wiedzy i promowanie produktów z czarnej porzeczki poprzez wskazywanie na jej walory prozdrowotne przy ścisłej współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Czarnej Porzeczki (IBA);

– normalizację sytuacji z zakładami przetwórczymi (w szczególności z tłoczniami) wraz z negocjacją umów kontraktacyjnych i cen minimalnych akceptowanych przez każdą ze stron;

– współpracę z Głównym Urzędem Statystycznym (GUS) w zakresie szacowania wielkości produkcji i powierzchni upraw czarnej porzeczki w Polsce;

– zwiększanie liczby preparatów dopuszczonych do ochrony upraw czarnej porzeczki;

– powiększanie liczby członków stowarzyszenia.

Cele te realizowane są przez KSPCP m.in. poprzez:

“- współpracę i wzajemną pomoc we wszystkich zamierzeniach wspomagających rozwój produkcji i spożycia owoców;

– organizację i udział w akcjach promocyjnych popularyzujących walory prozdrowotne owoców czarnej porzeczki;

– uczestnictwo i organizację: konferencji, wystaw, pokazów, konkursów, szkoleń i fachowego doradztwa z zakresu uprawy i ochrony plantacji;

– współpracę z ośrodkami naukowymi w zakresie możliwości wdrażania w produkcji wyników prac badawczych;

– współpracę z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany doświadczeń, stosowania nowych technologii, dokonywania ocen i prognoz na temat rozwoju produkcji i spożycia owoców czarnej porzeczki;

– współpracę z podmiotami sprowadzającymi na terytorium RP środki ochrony roślin w zakresie rejestracji pestycydów, zmian rejestracyjnych, konsultacji treści etykiet co do zakresu i sposoby ich stosowania;

– czynny udział w tworzeniu rzetelnych prognoz i szacunków zbiorów owoców czarnej porzeczki;

– dążenie do wprowadzania systemu kontraktacji (zawierania wieloletnich umów) z zakładami przetwórczymi i chłodniami na dostawy wyprodukowanych w gospodarstwach członków Stowarzyszenia owoców z określeniem ich ceny;

– promowanie innowacyjności oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie produkcji, przetwórstwa, handlu, zarządzania, marketingu i promocji oraz w innych dziedzinach istotnych dla producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu;

– współpracę z władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w sprawach ważnych dla branży reprezentowanej przez członków Stowarzyszenia;

– reprezentowanie plantatorów czarnych porzeczej przed władzami i instytucjami publicznymi oraz innymi podmiotami w sprawach znaczących dla branży reprezentowanej przez Stowarzyszenie.”[1]

Więcej informacji na temat Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek można znaleźć na oficjalnej stronie organizacji: http://www.kspcp.pl

Opracowano na podstawie:

[1] Oficjalna strona Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek, www.kspcp.pl, Data odczytu: 16.08.2016 r.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Warunki członkostwa w sieci sprzedaży jako Konsultant

28 marca 2018
Posted by

BIONIGREE to jedna z pierwszych firm praktykujących sprzedaż bezpośrednią bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z członkostwem. Oznacza to, że po spełnieniu wskazanych niżej jasnych warunków dotyczących dołączenia do struktury, zyskujesz dożywotnią możliwość korzystania ze wszystkich określonych w regulaminie przywilejów.

SPIS TREŚCI:

Korzyści z członkostwa w MLM

Uczestnicy struktury MLM BIONIGREE

Jak dołączyć do struktury MLM?

1. Korzyści z członkostwa w strukturze BIONIGREE

Podstawową, gwarantowaną korzyścią Uczestnika Struktury jest możliwość zakupu każdego produktu BIONIGREE z 25% rabatem. Dzięki niemu produkty są jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo, bez względu na cel, w jakim zostały zakupione. Oznacza to, że jeżeli naturalne produkty kosmetyczne BIONIGREE kupujesz dla siebie, na prezent dla znajomych, czy w celu ich dalszego odsprzedania, masz możliwość ich zakupu taniej niż przewiduje to katalog, tj. od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę.

BIONIGREE docenia zaangażowanie Uczestników Struktury. Jeżeli masz ochotę uzyskać większy rabat na zakup produktów BIONIGREE i/lub realny, co miesięczny dochód za swój wkład w rozwijanie struktury, koniecznie musisz zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu nowe osoby lub firmy. Rekrutując nowych Uczestników Struktury pniesz się po przewidzianych w Planie Marketingowym Stopniach Kariery. Im większy obrót wspólnie osiągniecie, tym wyżej awansujesz i tym większe uzyskasz korzyści.

W zależności od tego, czy reprezentujesz siebie czy firmę, możesz otrzymać, albo do 28% dodatkowego (poza gwarantowanymi 25%) rabatu, albo do 28% prowizji brutto wyrażonej w polskich złotych, wypłacanej do 15 dnia każdego następnego miesiąca. A zatem, bez względu w jakiej formie planujesz zaangażować się, 53% wartości katalogowej produktu, jest przewidziane dla Ciebie.

Uczestnicząc w strukturze BIONIGREE masz świadomość, że w składzie wszystkich oferowanych produktów znajdują się naturalne składniki. Każdy produkt przeszedł pomyślnie testy dermatologiczne oraz posiada niezbędne atesty. Kupujesz i dystrybuujesz najwyższej jakości, naturalne produkty kosmetyczne na bazie czarnej porzeczki, o potwierdzonej skuteczności.

Jeżeli kupujesz produkty BIONIGREE dla siebie – w porządku; jeżeli dla znajomych – super; jeżeli do dalszej sprzedaży – tak trzymać. W BIONIGREE masz swobodę działania.

2. Uczestnicy struktury MLM BIONIGREE

W skład BIONIGREE wchodzą wyłącznie aktywne: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Dzięki temu BIONIGREE prężnie się rozwija, docierając ze swoimi produktami do coraz szerszego grona klientów. Stawiając na aktywność Uczestników Struktury, w BIONIGREE w przeciągu 365 dni od ostatniego działania, należy dokonać zakupu przynajmniej jednego produktu lub skutecznie powołać nowego członka do struktury.

Każdy Uczestnik Struktury, może w dowolnej chwili zrezygnować z członkostwa bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Może również przenieść swoje prawa na innego Uczestnika Struktury, w celu przekazania mu dotychczas osiągniętych przywilejów.

BIONIGREE stale dokłada wszelkich starań, aby Uczestnicy Struktury odczuwali z każdą kolejną transakcją jeszcze większą satysfakcję, uwidaczniajacą się zarówno w wymiarze korzyści osobistych, jak i zawodowych.

3. Jak zostać Konsultantem BIONIGREE?

Aby stać się pełnoprawnym Uczestnikiem Struktury należy mieć ukończone 18 lat i dokonać jednorazowego zakupu dowolnych produktów BIONIGREE na łączną kwotę min. 150 zł brutto. Finalizując transakcję należy założyć bezpłatne konto Konsultanta w serwisie bionigree.pl, uzupełniając w nim dane potrzebne do realizacji wysyłki.

Kliknij tu i załóż bezpłatne konto lub dokonaj zakupu produktów BIONIGREE.

Czytaj więcej Brak komentarzy