Na czym polega MLM (marketing sieciowy)?

5 kwietnia 2018
Posted by

Marketing sieciowy (ang. network marketing), biznes sieciowy, koncepcja osobistego franchisingu, direct affiliate, matrix marketing czy marketing wielopoziomowy (ang. multi-level marketing – MLM), to terminy określające jeden, najskuteczniejszy sposób dystrybucji produktów i usług dzisiejszych czasów.

Skąd ten fenomen? Powodów jest wiele. Żeby jednak móc odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wpierw wyjaśnić, czym jest marketing sieciowy, a następnie przeanalizować jego rozwój.

SPIS TREŚCI:

MLM (Multi-Level Marketing) – na czym polega?

Marketing sieciowy w Polsce i za granicą

Zalety MLM

MLM – dlaczego warto?

1. MLM (Multi-Level Marketing) – na czym polega?

W literaturze przedmiotu trudno znaleźć jednolitą definicję tego terminu. Najprościej ujmując, marketing sieciowy to system dystrybucji produktów i usług, oparty na sprzedaży bezpośredniej (ang. direct selling), ukierunkowany na budowanie osobistych struktur współpracowników w oparciu o założenia planu marketingowego, od obrotu których otrzymuje się dodatkowe prowizje. MLM umożliwia maksymalne skrócenie drogi dystrybucji „od producenta do klienta”, przy jednoczesnym uwzględnianiu stale rosnących potrzeb obydwu stron.

2. Marketing sieciowy w Polsce i za granicą

Miejscem narodzin marketingu sieciowego są Stany Zjednoczone. To właśnie w tej części świata, pod koniec XIX wieku pojawiła się nowa koncepcja biznesu na bazie sprzedaży bezpośredniej, która od tego czasu rozwija się w sposób nieprzerwany.

Początki firm, które postawiły na tę formę dystrybucji, nie należały do najprostszych. Z powodu niezrozumienia ich idei, często spotykały się z negatywną opinią. Co więcej, w latach 50 i 60 XX wieku były utożsamiane z amerykańskimi piramidami finansowymi, które naciągnęły miliony osób na niebotyczne straty. Sytuacja ta diametralnie zmieniła się w 1979 r., kiedy to po kilku latach procesu, sąd w USA uznał plan marketingowy jednej z pierwszych firm sprzedaży bezpośredniej jako zgodny z prawem, oddalając tym samym zarzut, że jest to piramida finansowa.

Wraz z powszechnością dostępu do publikacji naukowych i Internetu, jawnością zasad uczestnictwa w strukturze, prostotą umów oraz przejrzystością sposobów otrzymywania wynagrodzenia, stosunek do marketingu sieciowego ewoluował, nadając mu pozytywny wydźwięk. Świadczą o nim chociażby statystyki.

24 kraje z całego świata osiągają wielkość sprzedaży w ramach marketingu sieciowego przekraczającą miliard dolarów. Według najnowszych danych World Federation of Direct Selling Association (WFDSA) wielkość obrotów w gospodarce światowej w ramach sprzedaży bezpośredniej wynosi 178,5 mld dolarów. Do 10 czołowych państw, które w 2013 roku uzyskały najwyższą sprzedaż (w przeliczeniu na dolary) należą w kolejności: Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Korea, Brazylia, Niemcy, Meksyk, Francja, Malezja i Rosja. Polska na tle państw centralnej i wschodniej Europy plasuje się na drugim miejscu (po Rosji) z wynikiem 878 mln dolarów, osiągając jednocześnie 4,7% wzrost w stosunku do poprzedniego roku.

3. Zalety MLM

Bycie sobie sterem, żaglem i okrętem, niezależnie od formy prowadzenia biznesu, daje satysfakcję oraz jest gwarancją swobody i poczucia niezależności. Porównując jednak tradycyjne małe przedsiębiorstwo z typową firmą funkcjonującą w ramach marketingu sieciowego, zarysowują się zauważalne różnice.

Uczestnik struktury marketingu sieciowego (bez względu na to, czy jest osobą fizyczną czy działa jako firma) ma możliwość otrzymywania korzyści finansowych z dochodów pasywnych i bieżących obrotów, w przeciwieństwie do przedsiębiorcy prowadzącego działalność w tradycyjnej formie. Jego sukces jest uzależniony od swojego stopnia zaangażowania i osób, które wdrożył do struktury, a nie od koniunktury i sprawnego zarządzania własną firmą.

Wejście w strukturę wiąże się z koniecznością posiadania niewielkiego kapitału finansowego i wolnego czasu. Rozpoczęcie działalności gospodarczej, mimo bezpłatnej rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), wymaga często wysokiego kapitału początkowego, zarówno w wymiarze finansowym, jak i rzeczowym.

Z uczestnictwem w strukturze marketingu sieciowego nie ma konieczności kreowania wizerunku własnej marki produktów i usług. Korzysta się z wizerunku sprawdzonej marki i know-how struktury. Daje to możliwość szybkiego startu działalności zarobkowej przy niewielkim poziomie ryzyka. Co więcej, awans w strukturze jest jasno określony w planie marketingowym. Gwarantuje go spełnienie konkretnych warunków, a nie opinia innych osób w firmie.

O korzyściach z przystąpienia do struktury BIONIGREE w charakterze Konsultanta przeczytasz TUTAJ.

4. MLM – dlaczego warto?

Fenomen marketingu sieciowego najprawdopodobniej najlepiej określił Edward Ludbrook, autor międzynarodowego bestsellera: „100% Sukcesu. Podstawy” (oryg. 100% Success Basics), wskazując że “to, co wyróżnia MLM, to niski kapitał początkowy inwestycji, praca w gronie ludzi, którzy się lubią, stosunkowo krótka droga do sukcesu oraz gwarancja, że korzyści odniesie każdy, kto tego naprawdę chce.”

Jeżeli i Ty tego chcesz, dołącz do BIONIGREE!

Czytaj więcej Brak komentarzy

Plan marketingowy BIONIGREE – najczęstsze pytania

5 kwietnia 2018
Posted by

W trosce o najwyższy standard obsługi i współpracy z uczestnikami struktury MLM publikujemy najczęstsze pytania zadawane przez uczestników struktury względem planu marketingowego firmy BIONIGREE.

Lista pytań i odpowiedzi jest na bieżąco aktualizowana i uzupełniana. Jeżeli nie znalazłeś pytania dotyczącego Twojego problemu lub kompletnej odpowiedzi, która rozwieje Twoje wątpliwości, prosimy o kontakt!

NAJCZĘSTSZE PYTANIA

Czy przystąpienie do struktury MLM i otrzymywanie min. 25% rabatu na każde zakupy jest bezpłatne?

Czy 25% rabat na produkty marki BIONIGREE jest uwzględniany w liczbie uzyskanych przeze mnie punktów?

W jaki sposób naliczane są punkty za zakup produktów marki BIONIGREE?

Co można zyskać zbierając punkty?

Na co można przeznaczyć zebrane punkty?

Co dzieje się z niewykorzystanymi punktami?

1. Czy przystąpienie do struktury MLM i otrzymywanie min. 25% rabatu na każde zakupy jest bezpłatne?

Naliczanie 25% rabatu na zakup produktów marki BIONIGREE, o którym mowa w planie marketingowym firmy BIONIGREE, następuje po dokonaniu zakupów w oficjalnym sklepie BIONIGREE na kwotę minimum 150 zł brutto, przy czym kwoty dokonanych transakcji sumują się.

Przykładowo:

I. Jeżeli kwota pierwszej transakcji przekroczy 150 zł brutto, kwota kolejnych transakcji zostanie pomniejszona o 25%.

II. Jeżeli kwota pierwszej transakcji wynosi 100 zł brutto, drugiej 20 zł brutto, a trzeciej 60 zł brutto (łącznie ponad 150 zł), kwota czwartej i kolejnych transakcji zostanie pomniejszona o 25%.

Uwaga:

I. Rabat naliczany jest wyłącznie na produkty marki BIONIGREE.

II. Do kwoty 150 zł brutto uprawniającej do przystąpienia do struktury nie są wliczane:
– zakupy innych użytkowników;
– koszty transportu;
– zakupy z wykorzystaniem kodów rabatowych.

III. Rabaty naliczane są dla uczestników struktury BIONIGREE, czyli osób, które uprzednio zarejestrowały się i aktywowały swoje konto oraz wyraziły chęć przystąpienia do struktury MLM.

2. Czy 25% rabat na produkty marki BIONIGREE jest uwzględniany w liczbie uzyskanych przeze mnie punktów?

Punkty naliczane są danemu uczestnikowi struktury (osobie, która dokonała uprzednio zakupu produktów marki BIONIGREE na kwotę min. 150 zł brutto i przystąpiła do struktury MLM) za zakupy produktów po cenach hurtowych (tj. po cenach obniżonych o 25% rabat).

Przykładowo:

I. Jeżeli uczestnik struktury zakupi produkt marki BIONIGREE na kwotę 100 zł brutto, automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości 25%. Użytkownik za dokonaną transakcję otrzyma 75 punktów [100 – (100 x 25%)]

II. Jeżeli uczestnik struktury zakupi w trakcie jednej transakcji produkty marki BIONIGREE na łączną kwotę 200 zł brutto, automatycznie zostanie naliczony rabat w wysokości 25%. Użytkownik za dokonaną transakcję otrzyma 150 punktów [200 – (200 x 25%)]

3. W jaki sposób naliczane są punkty za zakup produktów marki BIONIGREE?

Za każdą wydaną złotówkę na produkty marki BIONIGREE uczestnik struktury otrzymuje 1 punkt.

Przykładowo:

I. Uczestnik struktury dokonując zakupu produktów marki BIONIGREE za kwotę 100 zł brutto otrzymuje 100 punktów.

II. Uczestnik struktury dokonując zakupu produktów marki BIONIGREE za kwotę 300 zł brutto otrzymuje 300 punktów.

4. Co można zyskać zbierając punkty?

Liczba i szybkość zbieranych punktów jest uzależniona od uczestnika i jego struktury. Uzyskanie odpowiedniej liczby punktów uprawnia uczestnika struktury do awansowania na wyższe stopnie kariery, a tym samym do uzyskiwania wymiernych korzyści z wyników osiąganych przez uczestników niższych poziomów struktury.

Dodatkowo, w zależności od statusu prawnego uczestnika struktury oraz wartości wszystkich transakcji dokonanych przez strukturę danego uczestnika w ostatnim miesiącu rozliczeniowym, punkty upoważniają do otrzymywania rabatów i/lub ekwiwalentu pieniężnego.

5. Na co można przeznaczyć zebrane punkty?

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej uprawnione są wyłącznie do wymiany punktów zgromadzonych w poprzednim miesiącu rozliczeniowym na kody rabatowe. Kody te sumują się z 25% rabatem przewidzianym dla uczestników struktury MLM BIONIGREE do łącznej wartości rabatu 53% dla danej transakcji.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki prawa handlowego uprawnione są do otrzymywania 25% rabatu przewidzianego dla uczestników struktury MLM BIONIGREE oraz do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za dokonaną sprzedaż aż do 28% wartości zakupionych towarów po cenach hurtowych. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje wyłącznie po dotarczeniu do BIONIGREE Sp. z o.o. poprawnie wypełnionego dokumentu uprawniającego do otrzymania środków, jego akceptacji i otrzymaniu przez BIONIGREE Faktury VAT.

Przykładowo:

I. Osoba fizyczna w ostatnim miesiącu rozliczeniowym uzyskała liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. W zależności od uzyskanej liczby punktów, uczestnik struktury może wymienić je na kod rabatowy o różnej wartości i tym samym pomniejszyć kwotę zakupionych produktów marki BIONIGREE podczas dokonywania transakcji w wyznaczonym terminie.

II. Osoba fizyczna prowadzące działalność gospodarczą lub spółka prawa handlowego w ostatnim miesiącu rozliczeniowym uzyskała liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. Wykorzystując zebrane punkty na kod rabatowy pomniejsza kwotę zebranych punktów w miesiącu rozliczeniowym. Część ze zgromadzonych punktów może przeznaczyć na wypłatę ekwiwalentu.

Uwaga!

I. Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej nie może

II. Osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółką prawa handlowego nie będącym płatnikami podatku od towarów i usług (VAT) nie przysługuje prawo do wymiany zgromadzonych punktów na ekwiwalent pieniężny.

III. Za niezrealizowane w wyznaczonym terminie kody rabatowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny lub inne świadczenie.

6. Co dzieje się z niewykorzystanymi punktami?

Punkty niewykorzystane w następnym miesiącu po miesiącu, w którym zostały zebrane, zerują się.

Przykładowo:

I. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej mimo uzyskania w marcu 2016 liczby punktów uprawniającej do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy, nie skorzystała z tej możliwości w kwietniu 2016 r. W związku z tym, liczba dostępnych punktów za marzec 2016 w maju 2016 będzie wynosić 0.

II. Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej uzyskała w marcu 2016 liczbę punktów uprawniającą do wymiany zgromadzonych punktów na kod rabatowy. Wykorzystała w kwietniu 2016 część z nich na zakup kodów rabatowych. Pozostała część nie została wykorzystana do końca kwietnia 2016 r., dlatego w maju 2016 będzie wynosić 0, zaś zakupione kody rabatowe będą ważna tak długo, jak zostało to wskazane przy ich zakupie.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Warunki członkostwa w sieci sprzedaży jako Konsultant

28 marca 2018
Posted by

BIONIGREE to jedna z pierwszych firm praktykujących sprzedaż bezpośrednią bez konieczności ponoszenia jakichkolwiek kosztów związanych z członkostwem. Oznacza to, że po spełnieniu wskazanych niżej jasnych warunków dotyczących dołączenia do struktury, zyskujesz dożywotnią możliwość korzystania ze wszystkich określonych w regulaminie przywilejów.

SPIS TREŚCI:

Korzyści z członkostwa w MLM

Uczestnicy struktury MLM BIONIGREE

Jak dołączyć do struktury MLM?

1. Korzyści z członkostwa w strukturze BIONIGREE

Podstawową, gwarantowaną korzyścią Uczestnika Struktury jest możliwość zakupu każdego produktu BIONIGREE z 25% rabatem. Dzięki niemu produkty są jeszcze bardziej atrakcyjne cenowo, bez względu na cel, w jakim zostały zakupione. Oznacza to, że jeżeli naturalne produkty kosmetyczne BIONIGREE kupujesz dla siebie, na prezent dla znajomych, czy w celu ich dalszego odsprzedania, masz możliwość ich zakupu taniej niż przewiduje to katalog, tj. od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych za sztukę.

BIONIGREE docenia zaangażowanie Uczestników Struktury. Jeżeli masz ochotę uzyskać większy rabat na zakup produktów BIONIGREE i/lub realny, co miesięczny dochód za swój wkład w rozwijanie struktury, koniecznie musisz zaprosić do udziału w tym przedsięwzięciu nowe osoby lub firmy. Rekrutując nowych Uczestników Struktury pniesz się po przewidzianych w Planie Marketingowym Stopniach Kariery. Im większy obrót wspólnie osiągniecie, tym wyżej awansujesz i tym większe uzyskasz korzyści.

W zależności od tego, czy reprezentujesz siebie czy firmę, możesz otrzymać, albo do 28% dodatkowego (poza gwarantowanymi 25%) rabatu, albo do 28% prowizji brutto wyrażonej w polskich złotych, wypłacanej do 15 dnia każdego następnego miesiąca. A zatem, bez względu w jakiej formie planujesz zaangażować się, 53% wartości katalogowej produktu, jest przewidziane dla Ciebie.

Uczestnicząc w strukturze BIONIGREE masz świadomość, że w składzie wszystkich oferowanych produktów znajdują się naturalne składniki. Każdy produkt przeszedł pomyślnie testy dermatologiczne oraz posiada niezbędne atesty. Kupujesz i dystrybuujesz najwyższej jakości, naturalne produkty kosmetyczne na bazie czarnej porzeczki, o potwierdzonej skuteczności.

Jeżeli kupujesz produkty BIONIGREE dla siebie – w porządku; jeżeli dla znajomych – super; jeżeli do dalszej sprzedaży – tak trzymać. W BIONIGREE masz swobodę działania.

2. Uczestnicy struktury MLM BIONIGREE

W skład BIONIGREE wchodzą wyłącznie aktywne: osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne. Dzięki temu BIONIGREE prężnie się rozwija, docierając ze swoimi produktami do coraz szerszego grona klientów. Stawiając na aktywność Uczestników Struktury, w BIONIGREE w przeciągu 365 dni od ostatniego działania, należy dokonać zakupu przynajmniej jednego produktu lub skutecznie powołać nowego członka do struktury.

Każdy Uczestnik Struktury, może w dowolnej chwili zrezygnować z członkostwa bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Może również przenieść swoje prawa na innego Uczestnika Struktury, w celu przekazania mu dotychczas osiągniętych przywilejów.

BIONIGREE stale dokłada wszelkich starań, aby Uczestnicy Struktury odczuwali z każdą kolejną transakcją jeszcze większą satysfakcję, uwidaczniajacą się zarówno w wymiarze korzyści osobistych, jak i zawodowych.

3. Jak zostać Konsultantem BIONIGREE?

Aby stać się pełnoprawnym Uczestnikiem Struktury należy mieć ukończone 18 lat i dokonać jednorazowego zakupu dowolnych produktów BIONIGREE na łączną kwotę min. 150 zł brutto. Finalizując transakcję należy założyć bezpłatne konto Konsultanta w serwisie bionigree.pl, uzupełniając w nim dane potrzebne do realizacji wysyłki.

Kliknij tu i załóż bezpłatne konto lub dokonaj zakupu produktów BIONIGREE.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Korzyści z przystąpienia do sieci sprzedaży jako Konsultant

28 marca 2018
Posted by

Skoro czytasz ten artykuł, to z pewnością zastanawiasz się, jakie korzyści osiągnę będąc Niezależnym Konsultantem BIONIGREE (członkiem sieci sprzedaży) i dlaczego BIONIGREE ma praktykuje inną, bardziej prokonsultancką, filozofię sprzedaży niż inne firmy branży sprzedaży bezpośredniej.

Poniższy tekst stanowi odpowiedź na Twoje pytania. Jeżeli jednak okazałoby się, że pojawiły się kolejne pytania, odwiedź koniecznie właściwy artykuł:

lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy, e-mail: kontakt@bionigree.pl lub telefonicznie: 503 939 559. Tymczasem powróćmy do Twoich korzyści z przystąpienia do sieci sprzedaży bezpośredniej BIONIGREE.

Korzyści z bycia w sieci sprzedaży BIONIGREE jest wiele. Podstawową zaletą jest możliwość kupowania kosmetyków naturalnych marki BIONIGREE po cenach niższych o 25% niż ceny katalogowe, czyli ceny dostępne m.in. w internetowym sklepie trychologicznym, katalogach, na platformach aukcyjnych. To oznacza, że dzięki byciu Niezależnym Konsultantem BIONIGREE możesz cieszyć się skutecznymi kosmetykami, tańszymi aż o 1/4 ceny bazowej!

Co więcej, kosmetyki, które nabędziesz jako członek niniejszej sieci sprzedaży możesz samodzielnie sprzedawać dalej, poprzez sklep internetowy, platformy aukcyjne itd. – wszędzie, gdzie tylko masz konto i będzie to zgodne z regulaminem BIONIGREE i obowiązującym prawem. W ten sposób, nawet nie ruszając się z domu, możesz dorobić do wymarzonych wakacji, kupić wyśnione buty czy zainwestować zarobione pieniążki i powielać majątek. Wszystko zależy od Twoich umiejętności sprzedaży i zaangażowania. Jeżeli zdecydujesz, że kosmetyki kupujesz dla siebie, to nie szkodzi. I tak będziesz mieć gwarantowany 25% rabat.

Jako Niezależny Konsultant BIONIGREE otrzymasz również link polecający oraz kod polecający. Będą one szczególnie przydatne dla Ciebie, gdy podejmiesz decyzję o większym zaangażowaniu się w sprzedaż produktów marki BIONIGREE. To właśnie dzięki nim będziesz mógł budować własną sieć sprzedaży, czyli będziesz przewodniczyć grupie osób, których zaprosiłeś do kupowania i ewentualnej odsprzedaży produktów kosmetycznych BIONIGREE. Im więcej osób zarejestruje się z Twojego linku lub wpisze Twój unikalny kod (ID BIONIGREE), tym większą grupę osób będziesz mieć pod sobą i tym większe będziesz mógł uzyskiwać rabaty (nawet do 53%!) i profity z bycia Niezależnym Konsultantem BIONIGREE. Więcej na ten temat dowiesz się w artykule: Plan marketingowy firmy BIONIGREE. Możesz również liczyć na nasze wsparcie. Chętnie podpowiemy Ci, jak zwiększyć liczbę członków Twojej grupy.

Kolejną korzyścią z przystąpienia do sieci sprzedaży bezpośredniej BIONIGREE jest możliwość okazjonalnego otrzymywania specjalnych rabatów na produkty BIONIGREE oraz produkty i usługi partnerów biznesowych. To sprawi, że będziesz móc korzystać m.in. z bezpłatnych lub tańszych specjalistycznych zabiegów lub kupować taniej produkty BIONIGREE (poza gwarantowanym 25% rabatem).

Jeżeli należysz do osób, które cenią sobie pielęgnację skóry głowy i włosów naturalnymi kosmetykami oraz kochają jako pierwsze dowiadywać się o nowościach w branży kosmetycznej, to wiedz, że przystępując do sieci sprzedaży BIONIGREE zyskasz dostęp do treści, które naszym zdaniem są dla Ciebie najważniejsze i najbardziej przydatne.

W BIONIGREE przywiązujemy uwagę do tego, aby nasze kosmetyki charakteryzowały się wysoką jakością i skutecznością. Jako producent kosmetyków naturalnych przeprowadzamy testy konsumenckie wśród aktywnych członków sieci sprzedaży. Jeżeli dołączysz do sieci, zyskasz szansę na to, że właście Tobie zaoferujemy możliwość otrzymania nowości produktowych do testowania i wyrażania opinii. Będziesz mieć realny wpływ na to, czy dany produkt wprowadzimy do oferty, czy też nie.

Każdy z nas uwielbia otrzymywać prezenty. Z całą pewnością Ty również. W BIONIGREE obdarowujemy prezentami niespodziankami osoby, które przystąpiły i aktywnie działają w sieci sprzedaży, czy to poprzez zakupy kosmetyków dla siebie, czy rozwijanie własnej sieci sprzedaży w BIONIGREE.

Będąc Niezależnym Konsultantem BIONIGREE możesz uczestniczyć w spotkaniach sieci sprzedaży BIONIGREE, a przez to poznawać nowe, wartościowe osoby oraz nowe i skuteczne techniki sprzedaży. W spotkaniach uczestniczą również zaproszeni goście, którzy inspirują i edukują, dając zastrzyk pozytywnej energii do działania.

Korzyści z przystąpienia do sieci sprzedaży bezpośredniej BIONIGREE jest jeszcze więcej.

Dzieli Cię tylko jeden krok od tego, aby przekonać się, jakie jeszcze możesz czerpać korzyści z członkostwa w sieci sprzedaży BIONIGREE. Bezpłatnie zarejestruj się i dokonaj zakupu ulubionych kosmetyków BIONIGREE na kwotę min. 150 zł jednorazowo (w ramach jednej transakcji lub w łącznie dokonując kilku transakcji). Po tym będziesz już pełnoprawnym Niezależnym Konsultantem BIONIGREE i będziesz czerpać korzyści z tego przywileju.

Kliknij i zarejestruj bezpłatne konto Konsultanta.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Plan marketingowy firmy BIONIGREE

28 marca 2018
Posted by

Plan marketingowy firmy BIONIGREE jest prosty i przejrzysty. Przedstawia zasady obliczania uzyskanego przez Ciebie Rabatu w drodze nabycia lub sprzedaży bezpośredniej produktów BIONIGREE, jak również Twojego dochodu pasywnego, wygenerowanego dla Ciebie przez osoby/firmy, które osobiście zaprosiłeś do sieci sprzedaży.

SPIS TREŚCI:

Plan MLM BIONIGREE – korzyści z uczestnictwa

Realny zysk z przystąpienia do struktury MLM BIONIGREE

Obliczanie punktów w planie marketingowym BIONIGREE

Definicje słów użytych w planie marketingowym BIONIGREE

1. Plan MLM BIONIGREE – korzyści z uczestnictwa

Co wyróżnia niniejszy plan marketingowy na tle innych? Przede wszystkim fakt, iż 53% ceny katalogowej produktów wraca do sieci! Oznacza to, że poza 25% Rabatem na zakup produktów BIONIGREE, kolejne 28% stanowi Prowizję za obrót sieci sprzedaży.

Co więcej, opracowaliśmy taki plan marketingowy, który oparty na jasnych zasadach, umożliwi Ci szybki awans na kolejne Stopnie Kariery. Gwarantuje to umowa oraz dobre imię BIONIGREE.

2. Realny zysk z przystąpienia do struktury MLM BIONIGREE

W celu obliczenia realnych korzyści z uczestniczenia w strukturze MLM (sieci sprzedaży) BIONIGREE, przygotowaliśmy tabelę zawierającą Stopnie Kariery oraz wartości procentowe z obrotu poszczególnych Poziomów Twojej Struktury, odpowiadające Prowizji jaką uzyskasz.

POZIOM

STRUKTURY

STOPNIE KARIERY
KONSULTANT PRZEDSTAWICIEL MENEDŻER KOORDYNATOR LIDER DYREKTOR
0 25% RABAT
I  

 

 

0%

3% 4% 5% 6% 7%
II 3% 4% 5% 6%
III 2% 3% 4% 5%
IV 1% 2% 3% 4%
V 1% 2% 3%
VI 1% 2%
VII 1%

Dołączając do struktury zawsze znajdujesz się na najwyższym Poziomie Struktury (oznaczonym kolorem żółtym), niezależnie od osiąganych sukcesów w BIONIGREE (innymi słowy – Stopni Kariery).

Rozpoczynasz swoją karierę z BIONIGREE z poziomu Konsultanta (Poziom 0). Już od pierwszego Stopnia Kariery zyskujesz możliwość zakupu produktów BIONIGREE w cenach o 25% niższych niż te widniejące w katalogu (25% rabat naliczany jest od następnych zakupów po dokonaniu zakupu kosmetyków BIONIGREE na łączną kwotę 150 zł). Innymi słowy, raz kupisz kosmetyki BIONIGREE za min. 150 zł, a każde kolejne zakupy będą zawsze tańsze o 25%.

I Poziom Struktury tworzą osoby, które osobiście zrekrutowałeś (czyli osoby, które wpisały Twój unikalny kod – ID BIONIGREE lub zarejestrowały się z Twojego linka polecającego, oraz dokonały zakupów kosmetyków BIONIGREE na łączną sumę 150 zł). Analogicznie, II Poziom, to osoby zrekrutowane przez Uczestników Struktury I Stopnia.

Co ważne podkreślenia, poruszanie się po Stopniach Kariery jest uzależnione m.in. od uzbieranych łącznie (przez Ciebie i Uczestników Twojej Struktury) punktów w skali miesiąca. Przykładowo, jeżeli Twoja struktura składa się wyłącznie z Uczestników I Poziomu Struktury, wówczas do comiesięcznej puli punktów będzie brany wspólny obrót Twój i osób, które osobiście zrekrutowałeś (I Poziom Struktury). Analogicznie, jeżeli Twoja struktura składa się z czterech Poziomów Struktury, wówczas brany pod uwagę będzie łączny obrót wypracowany przez Ciebie i przez Uczestników Struktury I, II, III i IV Poziomu Struktury.

Twój awans na kolejne (po Stopniu Konsultanta) Stopnie Kariery, jest uzależniony tylko i wyłącznie od Twojego zaangażowania, które będzie przejawiać się uzyskanymi punktami oraz liczbą i jakością zrekrutowanych Uczestników Struktury.

Warunki awansu na kolejne Stopnie Kariery w BIONIGREE (w skali miesiąca)
Stopień Kariery Wymagana liczba punktów
z obrotu Twojej struktury
Dodatkowe warunki
KONSULTANT 0 – 4999 brak
PRZEDSTAWICIEL 5000 – 9999 brak
MENEDŻER 10000 – 29999 brak
KOORDYNATOR 30000 – 59999 posiadanie na pierwszym Poziomie Struktury min. dwóch Menedżerów
LIDER 60000 – 99999 posiadanie na pierwszym Poziomie Struktury min. jednego Koordynatora i jednego Menedżera
DYREKTOR 100000 – posiadanie na pierwszym Poziomie Struktury min. dwóch Koordynatorów i dwóch Menedżerów

W momencie uzyskania punktów z łącznego obrotu Twojej struktury w danym miesiącu z przedziału 5000-9999, automatycznie awansujesz na Stopień Przedstawiciela. Umożliwia Ci to zakup z gwarantowanym 25% Rabatem oraz otrzymanie dodatkowych 3% Prowizji z każdego zakupionego produktu przez Uczestników Struktury, których osobiście zrekrutowałeś (czyli tych, którzy stanowią I poziom Twojej struktury).

Chcąc utrzymać Stopień Przedstawiciela lub awansować w Stopniach Kariery, konieczne jest spełnianie warunków awansu wskazanych w powyższej tabeli, w każdym kolejnym miesiącu.

Uzyskanie w danym miesiącu Stopnia Menedżera gwarantuje otrzymanie, poza 25% Rabatem, Prowizji za produkty zakupione przez osoby, które zrekrutowałeś oraz te z trzech kolejnych Poziomów Twojej Struktury (II, III i IV), które zostały zrekrutowane przez uczestników odpowiednio I, II i III Poziomu Twojej Struktury.

W przypadku uzyskania w danym miesiącu przez Ciebie i Twoją strukturę łącznej liczby punktów z przedziału 30000-59999 oraz spełnienia warunku koniecznego, tj. posiadania na I Poziomie Twojej Struktury minimum dwóch Menedżerów, zostajesz Koordynatorem. Uzyskane profity z tego tytułu powinny stanowić zachętę dla Ciebie do utrzymania tego tytułu w kolejnym miesiącu oraz w następnych.

Stopień Lidera uzyskasz w danym miesiącu, po spełnieniu następujących warunków łącznie:
– liczba punktów z łącznego miesięcznego obrotu Twojej struktury w przedziale 60000-99999,
– posiadanie na I Poziomie Twojej Struktury minimum jednego jednego Menedżera i jednego Koordynatora.

Ten tytuł z pewnością będzie mobilizował Cię do utrzymania Stopnia Lidera w każdym kolejnym miesiącu. Wszak bezpośrednio przekłada się to na Twoją Prowizję.

Najwyższym możliwym do osiągnięcia w danym miesiącu Stopniem Kariery jest Stopień Dyrektora. Jest uzależniony od posiadania na pierwszym Poziomie Struktury minimum dwóch Menedżerów i dwóch Koordynatorów oraz zdobycia ponad 100000 i więcej punktów. Jest to duże, ale możliwe do osiągnięcia wyzwanie. Gwarantuje łączną Prowizję na poziomie 28%, ze wszystkich siedmiu posiadanych Poziomów Twojej Struktury.

3. Obliczanie punktów w planie marketingowym firmy BIONIGREE

Kupując wybrane produkty BIONIGREE otrzymujesz za nie punkty – 1 punkt za każde wydane 1 zł ceny hurtowej produktu.

Punkty naliczane są każdego pierwszego dnia miesiąca za poprzedni okres rozliczeniowy.

4. Definicje słów użytych w planie marketingowym BIONIGREE

Uczestnik Struktury – osoba należąca do struktury marketingu sieciowego BIONIGREE, niezależnie od osiągniętego Stopnia Kariery.

Stopień Kariery – możliwy do osiągnięcia przez Uczestnika Struktury tytuł, za osiągnięcie którego naliczana jest wyższa Prowizja z bardziej odległych Poziomów jego Struktury.

Poziom Struktury – jeden z siedmiu poziomów struktury danego Uczestnika Struktury, z obrotów którego naliczana jest Prowizja.

Rabat – różnica między Ceną Katalogową a faktycznie zapłaconą przez Uczestnika Struktury kwotą za produkty.

Prowizja – premia wyrażona w złotówkach, stanowiąca iloczyn ceny hurtowej i wartości procentowej przypisanej do danego Stopnia Kariery i Poziomu Struktury. Łączna premia wyrażona w złotówkach stanowi dochód pasywny Uczestnika Struktury.

Cena katalogowa – cena brutto produktu w katalogu, wyrażona w polskich złotych, na którą składa się cena hurtowa i Rabat Uczestnika Struktury (25% ceny katalogowej).

Cena hurtowa – cena brutto produktu wynikająca z różnicy między ceną katalogową a 25% Rabatem.

Okres rozliczeniowy – miesiąc kalendarzowy.

Dowiedz się więcej:

Korzyści z przystąpienia do sieci sprzedaży jako Konsultant

Warunki członkostwa w sieci sprzedaży jako Konsultant

Chcę zarejestrować bezpłatne konto i zostać Konsultantem BIONIGREE

Czytaj więcej Brak komentarzy