Regulamin konta Konsultanta | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

REGULAMIN WSPÓŁPRACY Z KONSULTANTAMI BIONIGREE

Naszą pasją jest tworzenie naturalnych i skutecznych kosmetyków do pielęgnacji skóry głowy i włosów według własnych, unikalnych receptur. Dzięki naszej wiedzy, umiejętnościom i wieloletniemu doświadczeniu przygotowaliśmy unikalny sposób sprzedaży bezpośredniej, której częścią możesz stać się właśnie Ty. Dzięki temu omijamy pośredników i pozwalamy, abyś stał się elementem naszego sukcesu. Aby zagwarantować Ci przejrzyste i zrozumiałe zasady współpracy przygotowaliśmy Regulamin Współpracy z Konsultantami Bionigree, zwany dalej Regulaminem, który pokaże Ci zasady na jakich opiera się nasza współpraca. Zapraszamy! 

 

§1 TERMINOLOGIA

Przejrzysty i zrozumiały regulamin musi precyzyjnie określać zasady naszej współpracy. Aby osiągnąć te cechy warto, abyś poznał niezbędną terminologię, która ułatwi Ci rozumienie kolejnych paragrafów. 

 1. Administrator danych osobowych, to ważne pojęcie ustawowe, które oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, decydującą o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;
 2. Gdy w Regulaminie odeślemy Cię do adresu e-mail będziemy mieli na myśli adres poczty elektronicznej firmy BIONIGREE: kontakt@bionigree.pl
 3. Sieć sprzedaży to bardzo ważny termin. Jest to grupa tworzona przez podmioty zawierające Umowę Współpracy z BIONIGREE za pośrednictwem aktywnych Konsultantów. 
 4. Mianem Konsultanta określamy osobę fizyczną, w tym osobę prowadzące działalność gospodarczą w formach określonych przepisami prawa oraz osoby prawne utworzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, które dokonały Rejestracji oraz otrzymały Numer identyfikacyjny. 
 5. Konto Konsultanta jest Twoją prywatną przestrzenią w Serwisie Sklepu Internetowego zawierającą związane z Tobą dane, która jest dostępna po przejściu procedury rejestracji; 
 6. Konsultancie po zarejestrowaniu się otrzymasz od nas Numer Identyfikacyjny. Jest on indywidualnym numerem nadawanym Konsultantowi, który decyduje się na podjęcie współpracy z BIONIGREE, do którego są przywiązane przywileje, uprawnienia oraz świadczenia ze strony BIONIGREE;
 7. Potwierdzeniem dokonania niektórych czynności w Sklepie Internetowym będzie otrzymanie Powiadomienia. Powiadomienie jest wiadomością elektroniczną przesłaną na Twój adres e-mail przekazywany nam w toku rejestracji, zawierający określoną informację; 
 8. Nasz Sklep Internetowy oferuje Ci bogaty zasób Produktów kosmetycznych. Takim Produktem jest więc każda rzecz ruchoma prezentowana w Serwisie Sklepu Internetowego, która może być przedmiotem Umowy sprzedaży; 
 9. Serwis jest to strona główna https://www.bionigree.pl/ oraz jej podstrony. 
 10. Pojęcie Sklepu Internetowego, oznacza sklep internetowy prowadzony przez BIONIGREE pod adresem elektronicznym Serwisu, w którym Ty jako nasz Konsultant, za pośrednictwem Internetu możesz zamawiać Produkty. 
 11. Używając w Regulaminie terminu BIONIGREE będziesz rozumieć przez to firmę Bionigree Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi, na ul. Solnej 4/2, KRS 0000607792, NIP 6941685513, Regon 364147132, tel. 503-939-559
 12. Umowa współpracy – jest to Umowa zawierana między Konsultantem a BIONIGREE, której przedmiotem jest sprzedaż Produktów w zamian za ustalone w planie marketingowym rabaty lub prowizje. 
 13. Używając terminu Zamówienie mamy na myśli oświadczenie woli Konsultanta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, w którym określone są szczegóły transakcji;

 

§2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Konsultancie warto, abyś wiedział że nasz Regulamin posiada określony porządek. Poza terminologią w Regulaminie kolejno znajdziesz informację na temat ogólnych warunków współpracy z BIONIGREE, Rejestracji i Numeru Identyfikacyjnego, praw i obowiązków Konsultanta, praw i obowiązków BIONIGREE, realizacji umowy współpracy, składania Zamówień, reklamacji, odpowiedzialności, ochrony praw własności intelektualnej, rozwiązania współpracy oraz informacje końcowe. 
 2. Konsultancie warto abyś wiedział, że chronimy Twoje dane osobowe na zasadach określonych w polityce prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. 
 3. BIONIGREE jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych.
 4. Konsultancie ważne jest aby sprecyzować zasady współpracy z BIONIGREE. Twoja działalność w sieci BIONIGREE realizowana jest w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności gospodarczej, na Twój własny rachunek i ryzyko. 
 5. Podstawą stosunków prawnych łączących BIONIGREE z Konsultantem jest umowa współpracy zawierana w wyniku Twojego dobrowolnego zgłoszenia, dokonanego w formie Rejestracji oraz Umowy Sprzedaży zawierane w związku ze składanymi Zamówieniami na określone w ofercie Produkty. 
 6. Konsultancie pamiętaj, że w wyniku współpracy z BIONIGREE nie łączą Cię żadne inne stosunki prawne niż określone w pkt. 5, w tym w szczególności stosunki z zakresu prawa pracy. 

 

§3 REJESTRACJA I NADANIE NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO 

 1. Nawiązanie współpracy z BIONIGREE rozpoczyna się od rejestracji. Aby ułatwić Ci tą możliwość przygotowaliśmy rejestrację ON-LINE na stronie Serwisu.
 2. Rejestracja ON-LINE odbywa się poprzez kliknięcie opcji ZAREJESTRUJ SIĘ, wprowadzenie własnego adresu e-mail oraz klikniecie przycisku STWÓRZ KONTO. Po wypełnieniu interaktywnego formularza otrzymasz dostęp do Konta Konsultanta. 
 3. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie Powiadomienia na adres e-mail podany w toku rejestracji. Otrzymanie powiadomienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy współpracy i nadaniem Numeru Identyfikacyjnego. 
 4. Konsultancie pamiętaj, iż z Numerem Identyfikacyjnym związane jest kilka prostych zasad. Numer Identyfikacyjny nie stanowi wartości majątkowej, nie może być zbywany, przenoszony, obciążany na rzecz osób trzecich po za wyjątkami określonymi w pkt. 6 i pkt. 7. Jest to Twój i tylko Twój numer. 
 5. Numer Identyfikacyjny osoby fizycznej może podlegać dziedziczeniu i może należeć wyłącznie do jednego spadkobiercy wskazanego w wyniku przeprowadzonego postępowania zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem. W celu przejęcia praw i obowiązków wynikających z posiadania Numeru Identyfikacyjnego należy złożyć stosowny wniosek w ciągu 3 miesięcy od śmierci Konsultanta.
 6. Numer Identyfikacyjny może podlegać przeniesieniu wyłącznie na rzecz najbliższych członków rodziny, w nadzwyczajnych i uzasadnionych okolicznościach. W celu przeniesienia Numeru Identyfikacyjnego jako Konsultant musisz złożyć uzasadniony wniosek i uzyskać zgodę BIONIGREE. BIONIGREE zastrzega możliwość żądania od Ciebie dodatkowych informacji potrzebnych do rozpatrzenia wniosku. 
 7. Konsultancie po przeniesieniu Numeru Identyfikacyjnego możesz starać się ponownie o nawiązanie współpracy z BIONIGREE po upływie 6 miesięcy od uzyskania zgody na przeniesienie Numeru Identyfikacyjnego. 
 8. Konsultant może posiadać maksymalnie jeden Numer Identyfikacyjny.

 

§4 PRAWA I OBOWIĄZKI KONSULTANTA

 1. Aby zagwarantować jasne i rzetelne zasady współpracy pamiętaj, iż jako Konsultant jesteś zobowiązany do akceptowania i przestrzegania zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
 2. Konsultancie dbamy o wizerunek firmy dlatego jesteś zobowiązany do kierowania się zasadami uczciwości i należytego traktowania osób trzecich. 
 3. Warto wiedzieć, że każdy Konsultant jest zobowiązany do udzielania rzetelnych informacji Klientom, zgodnych z informacjami zawartymi w katalogach BIONIGREE oraz na stronach Serwisu. 
 4. Konsultancie współpraca przynosi większe zyski. W związku z tym masz prawo do wprowadzania kolejnych Konsultantów do swojej Sieci Sprzedaży. Wystarczy, że za Twoim pośrednictwem zarejestrują się na stronie Serwisu i gotowe. Pamiętaj jednak, iż jesteś zobowiązany do zachowania staranności przy doborze osób wprowadzanych do Sieci sprzedaży. 
 5. Jako Konsultant jesteś zobowiązany do rzetelnego i terminowego realizowania Zamówień Klientów.
 6. Każdy Konsultant BIONGREE jest zobowiązany do sprzedaży wyłącznie oryginalnych Produktów w oryginalnych opakowaniach producenta. Bardzo ważne jest, abyś pamiętał dodatkowo, że zakazane jest przepakowywanie Produktów, zmiana ich opakowań, etykiet lub informacji o produktach. Zakazana jest również sprzedaż Produktów przeterminowanych, uszkodzonych lub dotkniętych innymi wadami.
 7. Naszą działalność prowadzimy w zgodzie z obowiązującym prawem. Tego samego oczekujemy od naszych Konsultantów. Pamiętaj, iż jako Konsultant jesteś zobowiązany do działania w zgodzie z przepisami prawa krajowego oraz międzynarodowego jak również z zasadami uczciwej konkurencji. 
 8. Konsultancie pamiętaj, iż jesteś zobowiązany w terminie 7 dni do informowania BIONIGREE o zmianie danych, które Cię dotyczą, w szczególności danych firmowych, danych kontaktowych oraz danych na temat prowadzenia, zawieszenia lub likwidacji działalności gospodarczej oraz aktualnego statusu podatkowego. 
 9. Warto wiedzieć, że posiadasz prawo do złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy współpracy w każdym czasie bezpośrednio w siedzibie BIONIGREE lub w formie pisemnej wysyłając na adres korespondencyjny BIONIGREE. 
 10. Jako Konsultant BIONIGREE masz prawo do używania oznaczeń firmy, loga, zdjęć, druków, informacji objętych ochroną na rzecz BIONIGREE wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w paragrafie 10 lub w szerszym zakresie po uzyskaniu pisemnej zgody BIONIGREE. 
 11. Konsultant po zakończeniu współpracy z BIONIGREE ma prawo wnioskowania możliwość zwrotu nabytych podczas współpracy Produktów za 80% pierwotnej ceny nabycia pomniejszonej o wszelkie premie i bonusy wypłacone Konsultantowi. Warunkiem skorzystania z tego uprawnienia jest: 
  a. złożenie przedmiotowego wniosku w ciągu miesiąca od daty zakupu Produktu; 
  b. zwrot Produktów nieprzeterminowanych, nieotwieranych, nieużywanych oraz niemodyfikowanych znajdujących się w ofercie BIONIGREE w katalogach i na oficjalnej stronie BIONIGREE.
 12. BIONIGREE dba o równe prawa wszystkich Konsultantów. Dzięki temu sprzedaż produktów BIONIGREE nie podlega wyłączności terytorialnej, a Ty jako Konsultant masz prawo do swobodnego kontaktowania się z Klientami na całym obszarze prowadzonej przez Ciebie działalności.
 13. Aby realizować obowiązujące normy prawa polskiego Konsultant jest zobowiązany do informowania swoich klientów o prawie i warunkach zwrotu produktów BIONIGREE jak i prawie do złożenia Reklamacji. 
 14. Współpraca z BIONIGREE nie jest równoznaczna z udzieleniem pełnomocnictwa dla Konsultanta. Konsultant nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek czynności zobowiązujących lub rozporządzających na rzecz lub w imieniu BIONIGREE jak również do udzielania wywiadów, występowania w mediach, podejmowania działań reklamowych, marketingowych, promocyjnych w imieniu i na rzecz BIONIGREE bez uprzedniej, pisemnej zgody. 
 15. Konsultant nie jest uprawniony pobierania wpłat pieniężnych w imieniu lub na rzecz BIONIGREE. 
 16. Jako Konsultant jesteś zobowiązany w czasie kontaktów z Klientami do identyfikacji swojej tożsamości oraz wyjaśnienia celu, w jakim nawiązujesz kontakt z klientem.

 

§5 PRAWA I OBOWIĄZKI BIONIGREE

 1. Konsultancie istotne jest abyś pamiętał, że BIONIGREE ma prawo do natychmiastowego rozwiązania Umowy współpracy z Tobą w przypadku: 
  a. naruszenia przez Konsultanta postanowień Regulaminu lub obowiązku informacyjnego określonego w paragrafie 4 pkt. 8;
  b. podjęcia działań konkurencyjnych wobec BIONIGREE; 
  c. prowadzenia działalności w tym składania Zamówień w imieniu lub na rachunek osób trzecich;
  d. podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek BIONIGREE;
  e. naruszenia zasad lub warunków sprzedaży Produktów ustalonych przez BIONIGREE, a także zasad lub warunków współpracy z BIONIGREE; 
 2. Istotne jest również, iż BIONIGREE ma prawo, z wyłączeniem Konsultanta będącego Konsumentem, do odmowy zawarcia Umowy współpracy, a tym samym odmowy realizacji Zamówienia. 
 3. Warto zwrócić uwagę na to, że BIONIGREE ma prawo do zablokowania Numeru Identyfikacyjnego Konsultanta. Zablokowanie Numeru Identyfikacyjnego Konsultanta skutkuje zawieszeniem realizacji Umowy współpracy ze strony BIONIGREE maksymalnie na okres 12 miesięcy. 
 4. Konsultancie pamiętaj, że BIONIGREE przysługuje prawo dokonania potrącenia przysługujących jej wierzytelności z kwot premii należnych Tobie jako Konsultantowi z tytułu świadczenia usług sprzedaży Produktów.
 

§6 REALIZACJA UMOWY WSPÓŁPRACY

 1. Konsultancie realizacja Umowy współpracy odbywa się poprzez dokonywanie Zamówień w Sklepie Internetowym i sprzedaż Produktów we własnym imieniu i na własne ryzyko po cenach ustalanych i publikowanych przez BIONIGREE. 
 2. Zależy nam na Twoim zysku. Jako nasz Konsultant przy nabywaniu Produktów uzyskujesz prawo do rabatów przy kolejnych zakupach.
 3. Konsultancie warunkiem otrzymania rabatu przy kolejnym Zamówieniu, jest złożenie Zamówień lub Zamówienia na minimalną kwotę łączną 150 zł. Rabat przy kolejnym zamówieniu naliczany będzie zgodnie z planem marketingowym.
 4. Każdy członek sieci sprzedaży jest dla nas istotny. Dlatego też jeżeli jesteś Konsultantem, który związał się z BIONIGREE Umową współpracy za pośrednictwem innego Konsultanta to masz możliwość otrzymania kodu rabatowego na 10% zniżkę przy złożeniu zamówienia, pod warunkiem złożenia Zamówień lub Zamówienia na łączną minimalną kwotę 150 zł. 
 5. Warto pamiętać, że każdy Konsultant ma możliwość sprzedaży w zorganizowanej Sieci Sprzedaży. 
 6. Tworząc Sieć Sprzedaży jako jej organizator jesteś zobowiązany do bezpłatnego szkolenia, motywowania i budowy swojej Sieci Sprzedaży. 
 7. W swojej działalności kierujemy się zasadą uczciwości. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu przejmowanie Konsultantów należących do innych Sieci Sprzedaży. 
 8. Konsultant ma możliwość wnioskowania do BIONIGREE o zmianę przynależności do poszczególnych Sieci Sprzedaży. 
 9. Konsultancie zawsze nagradzamy Twoją ambicję dlatego jako organizujący Sieć Sprzedaży masz prawo do premii finansowej, której wysokość, warunki i terminy rozliczenia określa BIONIGREE w planie marketingowym. Warunkiem otrzymania Premii jest prowadzenie działalności gospodarczej, wystawienie dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz posiadanie statusu aktywnego Konsultanta. 
 10. Rzetelność to bardzo ważna cecha w handlu. Pamiętaj więc, że jesteś zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec BIONIGREE. W przypadku niedochowania terminu płatności za nabyte Produkty BIONIGREE zostaniesz obciążony umownymi odsetkami za zwłokę.
 11. Aby nagradzać najbardziej aktywnych Konsultantów w naszej sieci każdy z was może awansować na wyższe stopnie kariery, które uprawniają do wypłaty wyższej premii zgodnie z planem marketingowym. Awans jest zależny od zaangażowania Konsultanta i jego obrotu Produktami w ramach Sieci Sprzedaży.
 12. BIONIGREE przewiduje następujące stopnie kariery: 
  a. Konsultant; 
  b. Przedstawiciel; 
  c. Menedżer; 
  d. Koordynator; 
  e. Lider; 
  f. Dyrektor;
 13. Stopnie kariery określone w pkt. 12 nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi uprawnieniami do działania w imieniu i na rzecz BIONIGREE. Konsultant bez względu na stopień kariery podlega wszelkim warunkom i zasadom obowiązującym zwykłych Konsultantów. 

 

§7 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep Internetowy musi być prosty w obsłudze. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasi Konsultanci mogli w przejrzysty i czytelny sposób składać Zamówienia. Zamówienia te mogą być składane wyłącznie po dokonaniu REJESTRACJI i utworzeniu Konta Konsultanta. 
 2. Klikając na poszczególne Produkty masz możliwość umieszczenia ich w Twoim wirtualnym koszyku. Koszyk ten jest przestrzenią Serwisu, w której znajdują się niezbędne informacje na temat prowadzonych przez Ciebie w danej chwili zakupów takie jak: cena, cena jednostkowa, ilość, dostępność oraz opis Produktu. 
 3. Konsultancie jeżeli dokonałeś wyboru wszystkich Produktów pora przejść do składania Zamówienia. Uczynić to możesz klikając w napis „KOSZYK” w prawym górnym rogu Serwisu. 
 4. Klikając przycisk PRZEJDŹ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA rozpoczynasz składanie Zamówienia przez, które poprowadzi Cię wirtualny formularz. 
 5. Ostatnim krokiem po wybraniu opcji dostawy i opcji płatności jest złożenie Twojego Zamówienia. Dokonujesz tego wybierając na końcu formularza przycisk POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.
 6. Złożenie Twojego Zamówienia zostanie potwierdzone specjalnym Powiadomieniem. 
 7. Konsultancie bardzo ważne jest abyś pamiętał, że samo złożenie Zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Po złożeniu Zamówienia sprawdzamy je. Następnie jeżeli wszystko jest w porządku przyjmujemy Twoje Zamówienie. 
 8. Przyjęcie Twojego Zamówienia zostanie potwierdzone specjalnym Powiadomieniem. 
 9. Konsultancie bądź czujny! Bardzo ważne jest, abyś przy odbiorze przesyłki sprawdził w obecności przewoźnika lub spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego przez Ciebie Produktu. Jeżeli zauważysz uszkodzenia nie przyjmuj przesyłki, lecz dokonaj jej otwarcia w obecności przewoźnika lub spedytora. Gdy Twój produkt będzie uszkodzony pamiętaj, że masz prawo zażądać spisania protokołu szkody. Następnie czym prędzej skontaktuj się z BIONIGREE.

 

§8 REKLAMACJE

 1. Nasza praca to również nasza pasja, dlatego oferujemy Ci Produkty najwyższej jakości. Pamiętaj jednak, że BIONIGREE jako Sprzedawca odpowiada przed Tobą za wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z regułami określonymi przez Kodeks Cywilny. 
 2. Konsultancie satysfakcja z zakupów jest najważniejsza, dlatego procedura reklamacyjna została maksymalnie uproszczona. Wystarczy, że wypełnisz formularz reklamacji (do pobrania TUTAJ) i w formie pisemnej wyślesz na adres korespondencyjny BIONIGREE razem z reklamowanym Produktem. 
 3. Pamiętaj, iż jednym z Twoich uprawnień jest żądanie obniżenia ceny Produktu. W takim wypadku nie musisz razem z formularzem reklamacji przesyłać Produktu chyba, że BIONIGREE uzna to za konieczne. 
 4. Dbając o Twoje interesy zawsze działamy szybko! Twoją reklamację rozpatrujemy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania. 

 

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W rzetelnej transakcji bardzo ważne jest, aby każda strona znała swoje prawa. Konsultancie jeżeli jesteś Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to przysługuje Ci prawo do odstąpienia od umowy i zwrócenia Produktu bez podawania przyczyny. 
 2. Na skorzystanie z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży masz dużo czasu! Możesz to zrobić w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu. 
 3. Zadbaliśmy o to, aby procedura odstąpienia od Umowy sprzedaży była prosta i wygodna. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, że wypełnisz formularz ODSTĄPIENIA OD UMOWY (do pobrania TUTAJ) i w formie pisemnej wyślesz na adres korespondencyjny BIONIGREE razem z Produktem. 
 4. Konsultancie jeżeli skorzystałeś z prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży to ważne jest, abyś nie zapomniał odesłać Produktu, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowałeś Sklep Internetowy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. 
 5. Warto wiedzieć, że to Ty Konsultancie ponosisz koszt odesłania do nas Produktu w sytuacji wykonywania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 
 6. Najważniejsza jest Twoja satysfakcja z zakupów dlatego, gdy złożysz oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy BIONIGEE jako Sprzedawca zwróci Ci cenę Produktu oraz koszt jego wysyłki poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy lub dostarczeniem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. KONSULTANCIE UWAGA! Często zdarza się, że składasz Zamówienie na Produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia jak również Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 5 ustawy o prawach konsumenta odstąpienie od umowy nie przysługuje Ci w przypadku zawarciu Umowy Sprzedaży, której przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia jak również Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, który po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 

 

§10 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Konsultancie pamiętaj, że zawsze masz możliwość ustanowienia pełnomocnika. Musisz jednak wiedzieć, że ponosisz pełną odpowiedzialność wobec BIONIGREE oraz osób trzecich, za działania i zaniechania pełnomocnika. 
 2. Warto wiedzieć, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za zaniechania lub działania Konsultantów, które naruszają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz międzynarodowego. 
 3. Konsultancie każdy Produkt sprzedawany przez BIONIGREE odpowiada normom bezpieczeństwa i zasadom rejestracji obowiązującym w kraju jego nabycia. BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności zarówno wobec Ciebie jak i w stosunku do osób trzecich za szkody powstałe w wyniku lub w związku ze sprzedażą na obszarze innych państw. 
 4. Warto wiedzieć, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Konsultanta prowadzące do niewłaściwego oraz sprzecznego z właściwościami zastosowania Produktów. 
 5. Konsultancie na bieżąco sprawdzaj naszą ofertę. BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za zmiany asortymentu, ograniczenie lub wyłączenie dostępności Produktów, w tym powstałe po złożeniu zamówienia ale przed jego realizacją. 
 6. Pamiętaj, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za terminowe i prawidłowe rozliczenia podatków oraz innych zobowiązań z urzędami skarbowymi oraz ZUS przez Konsultanta. Konsultant prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek i własne ryzyko. 
 7. Należy pamiętać, że BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za fakt wysyłki oraz treść wiadomości e-mail kierowanych przez Konsultantów do Klientów. Wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną bez uprzedniej zgody w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz spamu jest zabronione. 
 8. Rzeczy martwe są złośliwe, dlatego pamiętaj, iż BIONIGREE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Konsultanta.

 

§11 OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Konsultancie dobry sprzedawca aktywnie działa w sieci Internet. Z tego powodu masz prawo prowadzić stronę internetową z wykorzystaniem informacji o BIONIGREE, o naszych Produktach oraz możliwościach współpracy z BIONIGREE. Pamiętaj jednak, że warunkiem funkcjonowania takiej strony jest wyraźne zaznaczenie, iż strona ta nie jest oficjalną stroną BIONIGREE. 
 2. Strona internetowa Konsultanta BIONIGREE musi spełniać wszelkie wymogi powszechnie obowiązującego prawa, musi informować potencjalnego klienta o osobie odpowiedzialnej za jej funkcjonowanie i jej danych kontaktowych. 
 3. Wykorzystywanie treści zawartych na oficjalnej stronie BIONIGREE jest możliwe pod warunkiem zamieszczenia wyraźnego odnośnika do źródła treści. 
 4. Dbamy o swoją unikatowość dlatego jako Konsultant musisz wiedzieć, że zabronione jest rejestrowanie domen internetowych, kont na portalach społecznościowych oraz grup społecznościowych zawierających w nazwie słowo „Bionigree”. 
 5. Konsultancie pamiętaj, że wszelkie treści i utwory zamieszczone na oficjalnej stronie BIONIGREE takie jak: zdjęcia, filmy, informacje, artykuły etc. są chronione prawem autorskim. Chronione prawem autorskim są również wszelkie materiały promocyjne, reklamowe, informacyjne, publikacje, filmy, zdjęcia, utwory literackie i muzyczne, znaki towarowe, loga i sama nazwa „BIONIGREE”. Zabronione więc jest pobieranie zdjęć lub filmów oraz ich rozpowszechnianie. 
 6. Wyjątkiem od zasady określonej w pkt. 5 są przypadki treści takich jak: 
  a. obrazy ruchome, filmy, obrazu przedmiotów lub osób itp., które mogą być wykorzystywane poprzez użycie funkcji publikacji w mediach społecznościowych, jeżeli została ona udostępniona; 
  b. obrazy produktów BIONIGREE, które mogą być pobierane, pod warunkiem, że w sposób widoczny i jednoznaczny wskazana jest strona źródłowa; 
  c. utwory w rozumieniu Prawa Autorskiego na publikację, których Konsultant uzyskał pisemną zgodę BIONIGREE. 
 7. Jako nowoczesna firma posiadamy swój unikatowy znak graficzny (logo). Jako Konsultant możesz go używać wyłącznie w formatach dostępnych na oficjalnych stronach BIONIGREE jako nagłówka strony, stopki strony oraz podpisu w wysyłanych wiadomościach e-mail. 
 8. Pamiętaj, że zabronione jest zmienianie, modyfikowanie i animowanie znaku graficznego. 
 9. Zarówno Konsultanci BIONIGREE jak i Klienci muszą mieć precyzyjny obraz firmy w sieci Internet. W związku z tym jako Konsultant masz możliwość prowadzenia marketingu wyszukiwarkowego z zastrzeżeniem poniższych warunków: 
  a. reklama musi jasno podkreślać fakt pochodzenia od Konsultanta; 
  b. tytuł reklamowy nie powinien wprowadzać w błąd potencjalnych osób, iż dana strona jest oficjalną stroną BIONIGREE; 
  c. zabronione jest używania słowa „BIONIGREE” jako słowa – klucza lub frazy;

 

§12 ROZWIĄZANIE UMOWY WSPÓŁPRACY

 1. Umowy Współpracy z BIONIGREE może zostać rozwiązana poprzez: 
  a. natychmiastowe rozwiązanie Umowy współpracy; 
  b. rozwiązanie umowy współpracy przez Konsultanta lub BIONIGREE; 
  c. w wyniku wygaśnięcia; 
 2. Konsultancie pamiętaj, iż rozwiązanie Umowy współpracy nie wyłącza i nie ogranicza w żaden sposób Twojej odpowiedzialności wobec BIONIGREE. 
 3. Każdy Konsultant po rozwiązaniu Umowy współpracy ma prawo do ubiegania się o ponowną rejestrację, z wyłączeniem przypadków, gdy rozwiązanie Umowy współpracy nastąpiło w wyniku natychmiastowego rozwiązania Umowy współpracy. 
 4. Umowa współpracy może zostać rozwiązana w wyniku jej wygaśnięcia. Wygaśnięcie Umowy współpracy ma miejsce w przypadku, gdy od ostatniego zamówienia Konsultanta minęło 12 miesięcy. Wygaśnięcie Umowy współpracy w tym trybie następuje automatycznie.

 

§13 ZAKOŃCZENIE 

 1. Warto wiedzieć, że Regulamin oraz jego załączniki stanowią integralną część zawieranej przez Konsultanta i BIONIGREE podczas rejestracji Umowy współpracy. Do wszystkich kwestii, które nie zostały poruszone w Regulaminie oraz załącznikach stosujemy odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Konsultancie jeżeli jesteś Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego to masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak: 
  a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży, 
  b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów. 
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Nasza firma ciągle się rozwija dlatego często organizujemy dodatkowe akcje promocyjne lub programy lojalnościowe. Konsultancie pamiętaj, że w przypadku ich organizowania zasady określone w niniejszym Regulaminie znajdują zastosowanie wyłącznie do kwestii niepodlegających regulacji regulaminami poszczególnych akcji promocyjnych lub programów lojalnościowych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 października 2016 roku do odwołania.
Czytaj więcej Brak komentarzy

Zostaw telefon, a my oddzwonimy | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

Pełna treść zgody usługi: Zostaw telefon, a my oddzwonimy:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIONIGREE Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi przy ul. Solnej 4/2 (KRS: 0000607792, REGON: 364147132, NIP: 6941685513) w celu przekazania informacji handlowej. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z powyższymi postanowieniami, jest równoznaczny z brakiem zgody na kontakt w celu przekazania informacji handlowej.

Czytaj więcej Brak komentarzy

Regulamin kont w sklepie internetowym | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

Jesteśmy pierwszym polskim producentem naturalnych kosmetyków trychologicznych z czarną porzeczką i prawdopodobnie pierwszą firmą, która udostępnia możliwość nabywania i dystrybucji profesjonalnych kosmetyków do pielęgnacji skóry głowy i włosów na kilka sposobów. 

Poniżej prezentujemy regulaminy poszczególnych kont:

 1. Zakup bez rejestracji
 2. Konto Klienta
 3. Konto Konsultanta
 4. Konto Dystrybutora
Czytaj więcej Brak komentarzy

Płatność | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

W zależności od wybranego sposobu nabycia kosmetyków można liczyć na różnego rodzaju zniżki i promocje oraz formy płatności:

 • sklep internetowy BIONIGREE: klasyczny przelew, szybka płatność z tpay, płatność kartą
 • partnerskie sklepy internetowe: zwykle klasyczny przelew, szybka płatność, za pobraniem (płatność przy odbiorze)
 • u Dystrybutorów: zwykle gotówka i płatność kartą
 • u Konsultantów BIONIGREE: zwykle gotówka
 • w sklepie stacjonarnym BIONIGREE: gotówka

   

Płatność kartą

Transakcje dokonywane kartą kredytową obsługiwane są za pomocą systemu tpay.com. We współpracy z firmą Elavon umożliwia on wygodne i bezpieczne płatności elektroniczne kartą z każdego miejsca na świecie.

System tpay.com, korzystając z nowoczesnych metod szyfrowania danych, zapewnia najwyższe standardy bezpieczeństwa potwierdzone uznanymi certyfikatami.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa płatności znajdziesz na stronie tpay.com.

   

Dane do przelewu internetowego:

Właściciel konta: 

BIONIGREE Sp. z o.o.

Adres właściciela konta:

ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja

Rachunek:

Numer rachunku w BZ WBK S.A.: 93 1090 2529 0000 0001 3185 4690

IBAN: PL93109025290000000131854690

SWIFT: WBKPPLPP

Tytuł przelewu:

9-cio znakowe oznaczenie zamówienia

lub

imię i nazwisko oraz numer telefonu zamawiającego

Czytaj więcej Brak komentarzy

Sposoby dostawy | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

Nabyte w sklepie internetowym BIONIGREE kosmetyki trychologiczne dostarczamy na kilka sposobów. W zależności od Twoich preferencji oferujemy wybór z:

 • bezpłatny odbiór w sklepie stacjonarnym BIONIGREE przy ul. Solnej 4/2 w Złotoryi (59-500), od poniedziałku do piątku w godzinach między 7:30 a 15:30
 • paczkomaty InPost – 13 zł
 • kurier InPost – 15 zł
 • list polecony priorytetowy – 8,60 zł lub ekonomiczny – 7 zł (dot. próbek)

Przesyłki pakujemy i nadajemy zwykle w tym samym dniu, w którym zaksięgowana zostanie płatność, dzięki czemu maksymalnie skracamy czas ich dostawy.

Przy zamówieniach powyżej 200 zł DOSTAWA GRATIS! (nie dot. przesyłek zagranicznych)

Czytaj więcej Brak komentarzy

Polityka prywatności | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

Wybierz politykę prywatności przypisaną od odpowiedniej formy korzystania ze sklepu BIONIGREE:

 

 

Polityka prywatności dla zakupów bez rejestracji

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;
  – konieczność realizacji Umowy z Klientem;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – realizacji Zamówienia;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość; 
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Klient wyrazi zgodę.
 6.  Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.
 8. Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – NIP;

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955 
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL 
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl

 

 

Polityka prywatności dla Klientów

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO
BIONIGREE.PL 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest: 
  – zgoda Klienta udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;
  – konieczność realizacji Umowy z Klientem;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – realizacji Zamówienia;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość,
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Klient wyrazi zgodę.
 6. Klient zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Klienta jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Klient powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania Umowy.
 8. Klient zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania Umowy.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – NIP.

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES 

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Klienta czynności.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Klienta. Klient ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz: 
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL 
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 5. Każdy Klient ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl

§5 NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego Klient ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Klienta w Serwisie Internetowym.
 3. Klient ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 4. Klient subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BIONIGREE za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Klienta podane podczas subskrypcji.

 

 

Polityka prywatności dla Konsultantów

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU WSPÓŁPRACY Z KONSULTANTAMI BIONIGREE

POLITYKA PRYWATNOŚCI BIONIGREE

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Bionigree Sp. z o.o. z siedzibą w Złotoryi, na ul. Solnej 4/2, KRS 0000607792, NIP 6941685513, Regon 364147132, e-mail: kontakt@bionigree.pl;
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Serwisu wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Współpracy z Konsultantami.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Konsultanta udzielana w procesie rejestracji;
  – konieczność realizacji Umowy współpracy oraz Umowy sprzedaży; 
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych;
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – świadczenia usług drogą elektroniczną; 
  – w celu zawierania i wykonywania Umów współpracy zawieranych na odległość, 
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych; 
  – w celach, na które Konsultant wyrazi zgodę.
 6. Konsultant ma zawsze prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się konto w zakładce „MOJE KONTO” po wybraniu przycisku „TWOJE DANE OSOBISTE jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając z Serwisu Internetowego Konsultant powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia BIONIGREE świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Konsultant ma zawsze prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. BIONIGREE oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości świadczenia Usług, co może wiązać się z usunięciem konta.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach BIONIGREE dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu; 
  – adres IP; 
  – wersję oprogramowania przeglądarki; 
  – system operacyjny komputera; 
  – logi systemowe.
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak: 
  – imię i nazwisko lub nazwa firmy; 
  – adres; 
  – adres poczty elektronicznej; 
  – numer telefonu kontaktowego; 
  – data urodzenia;
  – dane logowania do usług; 
  – NIP; 
  – REGON;
  – informację na temat kontrahentów; 
  – informację na temat składanych Zamówień;
  – informację na temat bonów rabatowych; 
  – informację o działalności MLM.

§3 POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. BIONIGREE zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą POWIERZA Konsultantowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w Polityce Prywatności. 
 2. Konsultant jest zobowiązany do przetwarzania danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w Ustawie, a w szczególności w przepisach rozdziału 5 Ustawy. 
 3. Zakres powierzenia przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe niezbędne do wykonywania postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Umowy współpracy z Konsultantem. 
 4. Celem powierzenia przetwarzania danych osobowych jest realizacja przez Konsultanta postanowień Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Umowy współpracy;
 5. Przetwarzając powierzone dane osobowe Konsultant zobowiązuje się do:
  a. wykorzystywania powierzonych danych osobowych w zakresie określonym w §3 pkt. 3 oraz celu określonym w §3 pkt. 4 Polityki Prywatności. 
  b. dalszego nieudostępniania danych osobowych; 
  c. zwrócenia powierzonych danych osobowych po rozwiązaniu Umowy współpracy z BIONIGREE oraz usunięcia ich z wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały utrwalone NIEZWŁOCZNIE. 
 6. BIONIGREE jako podmiot pełniący zadania Administratora Danych Osobowych ma prawo przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Konsultanta środków w celu ochrony powierzonych danych osobowych. 
 7. Konsultant jest zobowiązany do umożliwienia BIONIGREE przeprowadzenia kontroli, o której mowa w pkt. 6
 8. Konsultant jest zobowiązany do niezwłocznej odpowiedzi na pytania BIONIGREE kierowane w związku z przetwarzaniem powierzonych danych osobowych. 
 9. BIONIGREE udziela Konsultantowi upoważnienia do udzielania dalszych upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom znajdującym się w Grupie Sprzedaży Pełnomocnika. Warunkiem udzielenia dalszego upoważnienia jest zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych pomiędzy Konsultantem udzielającym upoważnienia a Konsultantem otrzymującym upoważnienie. 
 10. BIONIGREE ma prawo natychmiastowo rozwiązać Umowę współpracy z Konsultantem w przypadku: 
  a. przetwarzania danych osobowych przez Konsultanta niezgodnie z Polityką Prywatności; 
  b. powierzył przetwarzanie danych osobowych bez zachowania zasad określonych w §3 pkt. 9; 
  c. pomimo pisemnego wezwania przez BIONIGREE nie zaprzestał przetwarzania danych osobowych niezgodnie z prawem.

§4 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. BIONIGREE w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego oraz w procesie rejestracji może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Konsultanta czynności.
 2. Serwis wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Konsultanta. Konsultant ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Konsultanta i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej przygotowaliśmy dla Ciebie interlinki z instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz:
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 5. Każdy Konsultant ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl; 

§5 NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego Konsultant ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Konsultanta w Serwisie Internetowym.
 3. Konsultant ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 4. Konsultant subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BIONIGREE za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Konsultanta podane podczas subskrypcji.

 

 

Polityka prywatności dla Dystrybutorów

 

ZAŁĄCZNIK NR. 1
DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL 

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL 

§1 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 2. Korzystanie z pełni funkcjonalności Sklepu Internetowego wymaga zapoznania się z zasadami określonymi w Polityce Prywatności oraz Regulaminie Sklepu Internetowego.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że dane są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych właściwych dla kraju, w którym dane są gromadzone.
 4. Dokonując przetwarzania danych osobowych Administrator Danych Osobowych zobowiązany jest do oparcia się na określonej podstawie prawnej przetwarzania danych osobowych. Podstawą tą jest:
  – zgoda Dystrybutora udzielana w procesie wypełniania Formularza Zamówienia;
  – konieczność realizacji umów z Dystrybutorem;
  – konieczność wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych.
 5. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
  – realizacji Zamówienia;
  – w celu zawierania i wykonywania Umów zawieranych na odległość,
  – w celu wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych;
  – w celach, na które Dystrybutor wyrazi zgodę.
 6. Dystrybutor zawsze ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane w ramach funkcjonalności Konta Dystrybutora jak również poprzez wystosowanie oświadczenia woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 7. Korzystając ze Sklepu Internetowego Dystrybutor powierza dane osobowe dobrowolnie. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia Sprzedawcy realizację Zamówienia i wykonania umów.
 8. Dystrybutor zawsze ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Aby tego dokonać należy wystosować oświadczenie woli na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 9. Sprzedawca oświadcza, iż w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miał możliwości realizacji Zamówienia i wykonania umów.

§2 ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego niektóre dane są automatycznie zachowywane na serwerach Sprzedawcy dla celów administracji systemu albo dla celów statystycznych bądź wykonania kopii zapasowych. Powyższe dane obejmują:
  – nazwę Państwa dostawcy dostępu do Internetu;
  – adres IP;
  – wersję oprogramowania przeglądarki;
  – system operacyjny komputera;
  – logi systemowe;
 2. Administrator Danych Osobowych przetwarza Twoje dane osobowe takie jak:
  – imię i nazwisko i/lub nazwa firmy;
  – adres;
  – adres poczty elektronicznej;
  – numer telefonu kontaktowego;
  – NIP;

§3 POWIADOMIENIA I PLIKI COOKIES

 1. Sprzedawca w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności podczas korzystania ze Sklepu Internetowego oraz w procesie wypełniania formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym może wysyłać Powiadomienia dotyczące dokonywanych przez Dystrybutora czynności.
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies instalowane w przeglądarce Dystrybutora. Dystrybutor ma prawo odmówić ich przyjęcia lecz może to wiązać się z niepoprawnym działaniem niektórych Usług jak i całkowitym wyłączeniem dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Pliki Cookies, są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Dystrybutora i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Każda przeglądarka w inny sposób pozwala zarządzać ustawieniami cookies. Poniżej Sprzedawca przygotował interlinki z odpowiednimi instrukcjami. Wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz: 
  a. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
  b. Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
  c. Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
  d. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
  e. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 
 5. Każdy Dystrybutor ma prawo kierować opinię, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji oraz polityki prywatności do Administratora Danych Osobowych. W tym celu należy je kierować pod adres mailowy: kontakt@bionigree.pl

§4 NEWSLETTER

 1. Podczas korzystania z Serwisu Sklepu Internetowego Dystrybutor ma możliwość dokonać subskrypcji Newslettera, która jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie bezpłatnego Newslettera.
 2. Subskrypcja Newslettera polega na zaznaczeniu określonej opcji w procesie rejestracji Dystrybutora w Serwisie Internetowym.
 3. Dystrybutor ma prawo w każdym momencie zrezygnować z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Administratora Danych Osobowych.
 4. Dystrybutor subskrybując Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez BIONIGREE za jego pośrednictwem reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na konto mailowe Dystrybutora podane podczas subskrypcji.
Czytaj więcej Brak komentarzy

Regulamin konta dla dystrybutorów | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  BIONIGREE.PL

KONTO DYSTRYBUTORA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Szanowny Dystrybutorze prezentujemy Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego BIONIGREE.PL, zwany dalej “Regulaminem”, który jest przeznaczony dla Dystrybutorów rejestrujących się w Sklepie Internetowym, którzy utworzyli Konto Dystrybutora oraz podpisali Umowę Współpracy z BIONIGREE. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady realizacji umowy przez BIONIGREE, zasady rejestracji i tworzenia konta Dystrybutora, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Dystrybutora ceny sprzedaży Produktów, jak również zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • a. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. kontakt@bionigree.pl
 • c. Dystrybutor – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która podpisała Umowę współpracy z BIONIGREE, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym.
 • d. Koszyk – udostępniona dla Dystrybutora przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Dystrybutor ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 • e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Dystrybutora podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 • f. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego www.bionigree.pl oraz jej podstrony;
 • g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Dystrybutorzy za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie Sprzedawcy realizując tym samym umowę Współpracy.
 • h. Sprzedawca – BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 • i. Umowa współpracy – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Dystrybutorem, której przedmiotem jest świadczenie Usług przez Dystrybutora na rzecz Sprzedawcy, polegających na promowaniu produktów i usług marki Bionigree poprzez informację skierowaną do klientów oraz osób zainteresowanych, umieszczenie w widocznych dla publiczności miejscach ulotek, plakatów oraz produktów, przekazywaniu zainteresowanym materiałów promocyjno-informacyjnych dotyczących BIONIGREE oraz sprzedaży we własnym imieniu Produktów marki Bionigree znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego lub świadczenie usług prowadzenia konta Dystrybutora w Sklepie Internetowym.
 • j. Umowa sprzedaży – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Dystrybutorem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego;
 • k. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Dystrybutora;
 • l. Zamówienie – oświadczenie woli Dystrybutora, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy kupna sprzedaży celem realizacji Umowy współpracy, w którym Dystrybutor określa jej szczegóły. 

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

4) W celu zapoznania się z informacjami na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Sprzedawcę, zapraszamy Cię Dystrybutorze do uważnego przeczytania Polityki Prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

5) Warto wiedzieć, że ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

6) Ceny właściwe dla Dystrybutorów dostępne są po zalogowaniu się na konto Dystrybutora.

7) Dystrybutorze – bardzo ważne jest określenie momentu zawarcia umów stosowanych przez Sprzedawcę.

 • a. momentem zawarcia Umowy o świadczenie usług elektronicznych i Umowy Współpracy, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Dystrybutora jest moment otrzymania przez Ciebie na adres mailowy Powiadomienia o utworzeniu Konta Dystrybutora.
 • b. momentem zawarcia Umowy Sprzedaży jest moment dokonania płatności za zamówienie. 

§2 REJESTRACJA 

1) Dystrybutorze w celu zagwarantowania Ci wygodnego dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym udostępniamy Ci możliwość rejestracji oraz założenia Konta Dystrybutora.

2) Korzystanie ze Sklepu Internetowego jako Dystrybutor możliwe jest jedynie po dokonaniu rejestracji. Rejestracja w Sklepie Internetowym jest prosta i wygodna. Kliknij w przycisk REJESTRACJA na stronie głównej Sklepu Internetowego. Następnie wpisz swój adres mailowy oraz wybierz opcję STWÓRZ KONTO, która przeprowadzi Cię do interaktywnego formularza Rejestracji.

3) Aby dokończyć procedurę Rejestracji jesteś proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoimi danymi osobowymi. Ważne aby dane te były zgodne z rzeczywistością, gdyż w przyszłości mogą służyć do realizacji złożonego przez Ciebie Zamówienia.

4) Aby móc świadczyć dla Ciebie usługi prowadzenia Konta Dystrybutora w Sklepie Internetowym muszę uzyskać Twoją akceptację regulaminu. W formularzu rejestracji możesz również złożyć inne oświadczenia woli.

5) Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń kliknij przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie adres mailowy Powiadomienia.

6) Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Dystrybutora.

7) Dystrybutorze w ramach Konta Dystrybutora, masz możliwość:

 • a. Dokonywania zamówień i sprawdzania ich historii
 • b. Korzystania z kodów rabatowych i promocji przewidzianych dla Dystrybutorów
 • c. Dodawania, edycji i usuwania swoich danych osobowych, adresowych i dostawy
 • d. Publikowania opinii na temat nabytych produktów

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

1) Dzięki rejestracji dokonywanie zakupów jest jeszcze łatwiejsze. Jako Dystrybutor otrzymuje dostęp do całej oferty Sklepu Internetowego w cenach odpowiednio obniżonych w związku z postanowieniami Umowy Współpracy. Wystarczy wybrać Produkt, wybrać formę dostawy, płatności i gotowe!
2) Składanie Zamówienia przez Dystrybutora jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.bionigree.pl, zalogować się na konto Dystrybutora i wybrać interesujące nas Produkty z oferty Sprzedawcy oraz ich ilość. Następnie wciskamy przycisk DODAJ DO KOSZYKA, co spowoduje, że zostaniemy przeniesieni do Koszyka.
3) Koszyk jest przestrzenią Serwisu specjalnie przygotowaną dla Ciebie Dystrybutorze. Przestrzeń ta pozwala przy pomocy interaktywnego formularza między innymi na precyzyjne sprawdzenie:

 • a. nazwy zamawianych produktów; 
 • b. ilości zamawianych produktów; 
 • c. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów; 
 • d. dostępności zamawianych produktów;

4) Jeżeli zakończyłeś już zakupy wystarczy, że przejdziesz do koszyka i po sprawdzeniu specyfikacji Zamówienia klikniesz opcję DO KASY/REALIZUJ ZAMÓWIENIE.

5) Jako Dystrybutor możesz korzystać z pełnej funkcjonalności swojego Konta. Nie musisz ciągle uzupełniać swoich danych osobowych i danych dostawy. Po zarejestrowaniu formularz zamówienia zrobi to za Ciebie. Wystarczy wprowadzić swoje dane dostępowe i zalogować się na Koncie Dystrybutora. Formularz przeniesie Cię od razu do zakładki Wysyłka.

6) Formularz Zamówienia poprowadzi Cię poprzez kolejne zakładki dotyczące wysyłki oraz zakładkę Płatność gdzie ostatecznie potwierdzasz złożenie Zamówienia.

7) Dystrybutorze w każdym momencie wypełniania interaktywnego formularza możliwość powrotu do Sklepu Internetowego i kontynuowania zakupów poprzez kliknięcie opcji KONTYNUUJ ZAKUPY. 

8) Ostateczne potwierdzenie Zamówienia następuje po piątym kroku (Płatności), po kliknięciu przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

9) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym jako Sprzedawca informuję Cię o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.  

10) Bardzo ważne jest abyś wiedział, że złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Aby rzetelnie wywiązać się z obowiązków Sprzedawcy, po złożeniu Zamówienia weryfikuje, czy Twoje Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyłam do Ciebie Dystrybutorze odpowiednie Powiadomienie. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy mną – Sprzedawcą, a Tobą – Dystrybutorem zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

§3 PŁATNOŚCI 

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Dystrybutora, na jeden z poniższych sposobów:

 • a. Płatności przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym;
 • b. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • c. Płatność przy pomocy karty płatniczej;
 • d. Szybkie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com

2) Sprzedaż Produktów dokumentujemy poprzez wystawienie faktury VAT. 

3) Pamiętaj, że akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie przepisami ustawy VAT, akceptujesz wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Dystrybutora uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§4 DOSTAWA

1) Jako Sprzedawcy staramy się być elastyczni dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka opcji dostawy naszych Produktów. Dostawa jest realizowana za pomocą:

 • a. przesyłki wysyłanej firmą InPost;
 • b. paczkomatem InPost;
 • c. przesyłki listem polecony priorytetowym lub ekonomicznym (dot. próbek);
 • d. odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym;

2) Koszty dostawy ponosi Dystrybutor zgodnie z informacją widniejącą podczas uzupełniania interaktywnego formularza w zakładce Wysyłka;

3) Dystrybutorze pamiętaj, że Produkty zakupione z naszej oferty są bardzo delikatne. Jako Sprzedawca zwracam się więc z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki dokładnie sprawdzić w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze mną tj. Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 REKLAMACJE

1) Dystrybutorze pamiętaj, że jako sprzedawca odpowiadam względem Ciebie jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2) Dystrybutorze masz prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi. 

4) Staramy się działać jak najszybciej dlatego Twoja reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.  

5) Jako Dystrybutor zostaniesz poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.

§6 WYMIANA PRODUKTU 

1) Naszym celem jest zagwarantowanie nie tylko łatwości składania Zamówień ale również możliwość dostosowywania ich do potrzeb Dystrybutora.

2) Sprzedawca w ramach zawartej umowy umożliwia Dystrybutorowi wymianę Produktów zamówionych w ramach pojedynczego Zamówienia, których termin ważności dobiega końca. Uprawnienie to przysługuje każdemu Dystrybutorowi raz w roku kalendarzowym w stosunku do wybranego Zamówienia, ze wszystkich Zamówień, które złożył w ramach rocznego okresu.  

3) W celu skorzystania z tego uprawnienia należy poinformować o tym Sprzedawcę wiadomością e-mail wysłaną na adres mailowy Sprzedawcy, najpóźniej 31 dni przed końcem ważności produktu.

4) W ramach tego uprawnienia, w ramach możliwości magazynowych, Sprzedawca wymieni Produkty z danego Zamówienia, których termin pozostały do końca ważności jest krótszy niż jeden miesiąc.

5) Koszt odesłania Produktów w ramach uprawnienia do wymiany produktu pokrywa Dystrybutor. 

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1) Jako Sprzedawca dbam o oryginalność swoich Produktów oraz Sklepu Internetowego. Dlatego warto wiedzieć, że układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Dystrybutorzy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. 

2) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn. Sprzedawca zobowiązuje się do udostępniania informacji o zmianach Regulaminu w formie komunikatu wystosowanego do Dystrybutorów. W przypadku braku akceptacji dla zmian w Regulaminie, Dystrybutor ma obowiązek powstrzymać się od korzystania ze Sklepu Internetowego i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o odstąpieniu drogą mailową od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną oraz od Umowy Współpracy.

3) Aktualna treść regulaminu zawsze znajduje się pod adresem: https://www.bionigree.pl/o-bionigree/8-regulamin. Dystrybutor ma możliwość utrwalenia treści regulaminu.  

4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Dystrybutora Umowy sprzedaży oraz Umowy współpracy.

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2017 roku do odwołania.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

Załącznik nr 1. Polityka prywatności serwisu internetowego bionigree.pl

Załącznik nr 2. do regulaminu sklepu internetowego – Formularz reklamacji produktu

Czytaj więcej Brak komentarzy

Regulamin konta Klienta | BIONIGREE

3 marca 2017
Posted by

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL 

KONTO KLIENTA

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Szanowny Kliencie prezentujemy Regulamin Korzystania ze Sklepu Internetowego BIONIGREE.PL, zwany dalej “Regulaminem” który jest przeznaczony dla Klientów rejestrujących się w Sklepie Internetowym, którzy utworzyli Konto Klienta. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, zasady świadczenia Usług przez Sprzedawcę, zasady rejestracji i tworzenia konta Klienta, zasady składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym, zasady dostarczania zamówionych Produktów oraz uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, jak również uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2) W Regulaminie zostały użyte niżej określone pojęcia, które należy rozumieć w następujący sposób:

 • a. Administrator danych osobowych – organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 • b. Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. kontakt@bionigree.pl
 • c. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca lub zamierzająca złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym;
 • d. Koszyk – udostępniona dla Klienta przestrzeń Sklepu Internetowego, w której Klient ma możliwość zbierać niezbędne informację na temat prowadzonych przez siebie w danej chwili zakupów oraz szczegółów składanego Zamówienia.
 • e. Powiadomienie – wiadomość elektroniczna przesłana na adres mailowy Klienta podany w toku wypełniania Formularza zamówienia w Sklepie Internetowym, zawierająca określoną informację.
 • f. Strona Internetowa– strona główna Sklepu Internetowego www.bionigree.pl oraz jej podstrony;
 • g. Sklep Internetowy – Sklep prowadzony przez Sprzedawcę, w którym Klienci za pośrednictwem Internetu (drogą elektroniczną) mogą dokonywać zakupów Produktów znajdujących się w ofercie.
 • h. Sprzedawca – BIONIGREE Sp. z o.o., ul. Solna 4/2, 59-500 Złotoryja, KRS: 0000607792, NIP: 6941685513, REGON: 364147132, E-mail: kontakt@bionigree.pl
 • i. Umowa – umowa zawierana między Sprzedawcą, a Klientem, której przedmiotem jest zakup Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego lub świadczenie usług prowadzenia konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 • j. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej polegająca na prowadzeniu konta Klienta;
 • k. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, w którym Klient określa jej szczegóły.

3) Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca. 

4) Kliencie Sprzedawca przygotował dla Ciebie Politykę Prywatności jako Załącznik nr 1 do Regulaminu gdzie możesz znaleźć informację na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Sprzedawcę. 

5) Warto wiedzieć, że ceny podane na stronach Sklepu Internetowego są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają już podatek VAT.

6) Bardzo ważne jest kliencie określenie momentu zawarcia Umowy. Momentem zawarcia Umowy jest moment otrzymania przez Ciebie na adres mailowy Powiadomienia o utworzeniu Konta Klienta.

§2 REJESTRACJA 

1) Kliencie w celu zagwarantowania Ci wygodnego dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym udostępniamy Ci możliwość rejestracji oraz założenia Konta Klienta.

2) Rejestracja w Sklepie Internetowym jest prosta i wygodna. Kliknij w przycisk REJESTRACJA na stronie głównej Sklepu Internetowego. Następnie wpisz swój adres mailowy oraz wybierz opcję STWÓRZ KONTO, która przeprowadzi Cię do interaktywnego formularza Rejestracji.

3) Aby dokończyć procedurę Rejestracji jesteś proszony o uzupełnienie interaktywnego formularza swoimi danymi osobowymi oraz wyborem rodzaju konta: Klient. Ważne aby dane te były zgodne z rzeczywistością, gdyż w przyszłości mogą służyć do realizacji złożonego przez Ciebie Kliencie Zamówienia.  

4) Aby móc świadczyć dla Ciebie usługi prowadzenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym muszę uzyskać Twoją akceptację regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W formularzu rejestracji możesz również złożyć inne oświadczenia woli.  

5) Po wypełnieniu danych niezbędnych do rejestracji i złożeniu odpowiednich oświadczeń kliknij przycisku ZAREJESTRUJ SIĘ. Potwierdzeniem rejestracji będzie otrzymanie adres mailowy Powiadomienia. 

6) Z chwilą otrzymania Powiadomienia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta.

7) Kliencie w ramach Konta Klienta, masz możliwość: 

 • a. Dokonywania zamówień i sprawdzania ich historii
 • b. Korzystania z kodów rabatowych i promocji przewidzianych dla Klientów
 • c. Dodawania, edycji i usuwania swoich danych osobowych, adresowych i dostawy
 • d. Publikowania opinii na temat nabytych produktów

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIENIA 

1) Dzięki rejestracji dokonywanie zakupów jest jeszcze łatwiejsze. Wystarczy wybrać Produkt, wybrać formę dostawy, płatności i gotowe! 

2) Składanie Zamówienia jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę www.bionigree.pl i wybrać interesujący nas Produkt z oferty Sprzedawcy oraz jego ilość. Następnie wciskamy przycisk DODAJ DO KOSZYKA, co spowoduje, że zostaniemy przeniesieni do Koszyka.

3) Koszyk jest przestrzenią Serwisu specjalnie przygotowaną dla Ciebie Kliencie, która pozwala przy pomocy interaktywnego formularza między innymi na precyzyjne sprawdzenie: 

 • a. nazwy zamawianych produktów;
 • b. ilości zamawianych produktów;
 • c. jednostkowej oraz zsumowanej ceny zamawianych produktów;
 • d. dostępności zamawianych produktów;

4) Jeżeli zakończyliśmy już zakupy wystarczy, że przejdziemy do koszyka i po sprawdzeniu specyfikacji Zamówienia klikniemy opcję DO KASY/REALIZUJ ZAMÓWIENIE.

5) Kliencie nie musisz ciągle uzupełniać swoich danych osobowych i danych dostawy. Po zarejestrowaniu formularz zamówienia zrobi to za Ciebie. Wystarczy wprowadzić swoje dane dostępowe i zalogować się na Koncie Klienta. Formularz przeniesie Cię od razu do zakładki Wysyłka.

6) Formularz Zamówienia poprowadzi Cię poprzez kolejne zakładki dotyczące wysyłki oraz zakładkę Płatność gdzie ostatecznie potwierdzasz złożenie Zamówienia.

7) Kliencie w każdym momencie wypełniania interaktywnego formularza możliwość powrotu do Sklepu Internetowego i kontynuowanie zakupów poprzez kliknięcie opcji KONTYNUUJ ZAKUPY.

8) Ostateczne potwierdzenie Zamówienia następuje po piątym kroku (Płatność), po kliknięciu przycisku POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE.

9) Potwierdzeniem złożenia Zamówienia jest Powiadomienie, w którym jako Sprzedawca informuję Cię o szczegółach Zamówienia oraz o statusie płatności.

10) Bardzo ważne jest abyś wiedział, że złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Aby rzetelnie wywiązać się z obowiązków Sprzedawcy, po złożeniu Zamówienia weryfikuje, czy Twoje Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i przesyłam do Ciebie Kliencie odpowiednie Powiadomienie. To z chwilą otrzymania tego Powiadomienia o przyjęciu Zamówienia pomiędzy mną – Sprzedawcą, a Tobą – Klientem zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość. 

§3 PŁATNOŚCI

1) Płatność za zakupione Produkty może zostać zrealizowana, wedle wyboru Klienta, na jeden z poniższych sposobów:  

 • a. Płatności przy odbiorze w Sklepie Stacjonarnym;
 • b. Przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 • c. Płatność przy pomocy karty płatniczej;
 • d. Szybkie płatności za pośrednictwem operatora tpay.com

2) Sprzedaż Produktów dokumentujemy poprzez wystawienie faktury VAT.

3) W celu zagwarantowania Ci wygody pamiętaj, że akceptując regulamin i składając Zamówienie zgodnie przepisami ustawy VAT, akceptujesz wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za chwilę otrzymania faktury przez Klienta uznaje się chwilę otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą.

§4 DOSTAWA

1) Jako Sprzedawcy staramy się być elastyczni dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie kilka opcji dostawy naszych Produktów. Dostawa jest realizowana za pomocą:

 • a. przesyłki wysyłanej firmą InPost;
 • b. paczkomatem InPost;
 • c. przesyłki listem polecony priorytetowym lub ekonomicznym (dot. próbek);
 • d. odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym;

2) Koszty dostawy ponosi Klient zgodnie z informacją widniejącą podczas uzupełniania interaktywnego formularza w zakładce Wysyłka;

3) Kliencie pamiętaj, że Produkty zakupione z naszej oferty są bardzo delikatne. Jako Sprzedawca zwracam się więc z prośbą, aby przy odbiorze przesyłki Klient dokładnie sprawdził w obecności przewoźnika/spedytora kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego i stan zamówionego Produktu. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia, ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz udokumentować ewentualne uszkodzenia za pomocą zdjęć lub video, kontaktując się następnie jak najszybciej ze mną tj. Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

§5 REKLAMACJE

1) Kliencie pamiętaj, że jako sprzedawca odpowiadam względem Ciebie jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.  

2) Kliencie masz prawo do zgłoszenia reklamacji poprzez wypełnienie Formularza Reklamacji, stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu i przesłanie go na adres mailowy Sprzedawcy lub w formie papierowej na adres korespondencyjny Sprzedawcy.

3) Korzystając z Formularza Reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady Produktu lub Usługi. 

4) Staramy się działać jak najszybciej dlatego Twoja reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Formularza Reklamacji przez Sprzedawcę.  

5) Jako Klient zostaniesz poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnie.

§6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1) Kliencie zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta jeżeli posiadasz status Konsumenta masz prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 14 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego , która z czynności nastąpiła później.

2) Bardzo ważne jest Kliencie, abyś pamiętał, że Konsumentowi zgodnie z art 38 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3) Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wypełnić FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY będący załącznikiem nr 3 do Regulaminu oraz odesłać Produkt na adres Sprzedawcy.

4) Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Ty Kliencie ponosisz koszt odesłania Produktu do Sprzedawcy. 

5) Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Klientowi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sprzedawcy w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy. 

6) Dbamy o Twoją wygodę dlatego zwrot kosztów, o których mowa w pkt. 5 powyżej nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś Kliencie do dokonania płatności.

§7 OCHRONA PRAW AUTORSKICH 

1) Jako Sprzedawca dbam o oryginalność swoich Produktów oraz Sklepu Internetowego. Dlatego warto wiedzieć, że układ treści zawarty na Stronie Internetowej Sklepu Internetowego jak i jej poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.

2) Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na Stronie Internetowej podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

3) Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na Stronie Internetowej Klienci nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.

4) Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na Stronie Internetowej za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2) Kliencie pamiętaj, że będąc Konsumentem masz prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

 • a. stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
 • b. powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

3) Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

4) Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta, Umowy.  

5) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 26 kwietnia 2017 roku do odwołania.

 

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU SERWISU INTERNETOWEGO BIONIGREE.PL

Załącznik nr 1. Polityka prywatności serwisu internetowego bionigree.pl

Załącznik nr 2. do regulaminu sklepu internetowego – Formularz reklamacji produktu

Załącznik nr 3. do regulaminu sklepu internetowego – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Czytaj więcej Brak komentarzy